การคัดเลือกแบคทีเรีย P. penetrans ในการควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม Meloidogyne spp.
#1
การคัดเลือกแบคทีเรีย Pasteuria penetrans ที่มีศักยภาพในการควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม Meloidogyne spp.
ไตรเดช ข่ายทอง, ธิติยา สารพัฒน์, มนตรี เอี่ยมวิมังสา และปิยรัตน์ ธรรมกิจวัฒน์
กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช และกลุ่มวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ

          Pasteuria penetrans เป็นแบคทีเรียแกรมบวกที่สามารถสร้างเอ็นโดสปอร์ และเป็น obligate parasite ของไส้เดือนฝอยรากปม (Meloidogyne spp.) P. penetrans มีศักยภาพในการนำไปผลิตเป็นชีวภัณฑ์เพื่อใช้ควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม การเป็น obligate parasite ทำให้ P. penetrans ต้องเจริญเติบโตในไส้เดือนฝอยอาศัยเพื่อครบวงชีวิต ซึ่งเป็นอุปสรรคในการผลิตสปอร์ให้ได้จำนวนมาก ทำให้แบคทีเรียชนิดนี้ไม่ได้รับความสนใจมากนัก ต่อมามีรายงานการผลิต Pasteuria เชิงพาณิชย์โดยการเลี้ยงบนอาหารเทียมได้สำเร็จ ทำให้ P. penetrans ได้รับความสนใจอีกครั้ง P. penetrans มีความจำเพาะเจาะจงกับชนิดของไส้เดือนฝอยรากปม ดังนั้นการรวบรวมและคัดเลือก P. penetrans สายพันธุ์ที่เป็นของไทย เพื่อใช้ควบคุมประชากรไส้เดือนฝอยรากปมในประเทศไทย อาจได้สายพันธุ์ที่มีประสิทธิภาพดีกว่าสายพันธุ์จากต่างประเทศ ซึ่งควรทำก่อนที่จะมีการนำ P. penetrans สายพันธุ์จากต่างประเทศเข้ามาใช้ เพราะจะทำให้การหาแบคทีเรียสายพันธุ์ไทยทำได้ยาก งานวิจัยนี้ได้รวบรวม P. penetrans โดยการบดตัวเต็มวัยเพศเมียของไส้เดือนฝอยรากปมที่แยกได้จากหัวมันฝรั่ง (Solanum tuberosum cv. Atlantic) และมันขี้หนู (Coleus parvifolius) และแยกจากผงรากที่ได้จากการบดรากพริก (Capsicum annuum) ที่เป็นโรครากปม นำไปปั่นเหวี่ยงในน้ำกลั่นแล้วนำของเหลวส่วนบนมาตรวจหาสปอร์ของ P. penetrans โดยใช้ตัวอ่อนระยะที่สองของไส้เดือนฝอยรากปมเป็นเหยื่อล่อ พบ P. penetrans ในตัวอย่างจากมันฝรั่ง มันขี้หนู และรากพริกเท่ากับ 33.3 83.8 และ 5.3 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ


ไฟล์แนบ
.pdf   2387_2555.pdf (ขนาด: 233.85 KB / ดาวน์โหลด: 1,100)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม