สัณฐานวิทยาของเมล็ดวัชพืชวงศ์หญ้างวงช้าง Boraginaceae
#1
สัณฐานวิทยาของเมล็ดวัชพืชวงศ์หญ้างวงช้าง Boraginaceae
ศิริพร ซึงสนธิพร และธัญชนก จงรักไทย
กลุ่มวิจัยวัชพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช


          การศึกษาสัณฐานวิทยาของเมล็ดวัชพืชวงศ์หญ้างวงช้าง โดยสำรวจวัชพืชวงศ์หญ้านี้ในพื้นที่ภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย ทั้งในและนอกพื้นที่การเกษตร พบหญ้างวงช้าง (Heliotropium indicum L.) มีการกระจายมากที่สุด พบตามพื้นที่ชื้นแฉะ แต่สามารถทนแล้งได้ พบทั้งในและนอกพื้นที่การเกษตร พบในทุกภาคของประเทศไทย ส่วนหญ้าต้นตุ๊กแก (Coldenia procumbens L.) พบตามที่ความชื้นสูง โดยเฉพาะนาข้าวหลังเก็บเกี่ยวในภาคกลาง นอกจากนี้พบ หญ้ามวนฟ้า (Cyanoglossum lanceolatum Forssk.) หนวดปลาหมึก (Heliotropium strigosum Willd.) และพบวัชพืชสกุลเดียวกับหญ้างวงช้าง สองชนิดที่ยังไม่สามารถระบุ และสกุล Trichodesma sp. หนึ่งชนิด และไม่สามารถระบุสกุลได้อีกหนึ่งชนิด รวบรวมเมล็ดได้แล้ว 6 ชนิด


ไฟล์แนบ
.pdf   2521_2555.pdf (ขนาด: 630.34 KB / ดาวน์โหลด: 1,822)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม