การศึกษาชนิดของศัตรูพืชกักกันที่ติดมากับเมล็ดวงศ์แตงนำเข้าจากต่างประเทศ (เมล็ดแตงกวา)
#1
การศึกษาชนิดของศัตรูพืชกักกันที่ติดมากับเมล็ดวงศ์แตงที่นำเข้าจากต่างประเทศ (เมล็ดพันธุ์แตงกวา)
วันเพ็ญ ศรีชาติ, ศรีวิเศษ เกษสังข์, ชลธิชา รักใคร่, วานิช คำพานิช, โสภา พิศวงปราการ
กลุ่มวิจัยการกักกันพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          แตงกวา (Cucumis sativus L.) ข้อมูลศัตรูพืชที่เข้าทำลายส่วนต่างๆ ของแตงกวา มีศัตรูพืชทั้งสิ้น 190 ชนิด จัดเป็นแมลง 70 ชนิด ไร 9 ชนิด วัชพืช 9 ชนิด ไส้เดือนฝอย 14 ชนิด เชื้อรา 42 ชนิด แบคทีเรีย 16 ชนิด ไวรัส 29 ชนิด และจากการสุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์แตงกวานำเข้าจาก 15 ประเทศ ได้แก่ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เกาหลี อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ญี่ปุ่น พม่า เปรู สหรัฐอเมริกา เม็กซิโก ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ อิสราเอล ชิลี แทนซาเนีย และ กัวเตมาลา จำนวน 191 ตัวอย่าง ทำการตรวจสอบศัตรูพืชเบื้องต้นด้วยตาเปล่าและภายใต้กล้องจุลทรรศน์พบว่า ลักษณะเมล็ดพันธุ์แตงกวามีสีขาวเมล็ดสมบูรณ์ สะอาด ไม่พบร่องรอยการเข้าทำลายของแมลงศัตรูพืชหรือร่องรอยของเชื้อโรคศัตรูพืชเมล็ดพันธุ์บรรจุอยู่ในบรรจุภัณฑ์สะอาด ปิดมิดชิด และจากการตรวจวินิจฉัยเชื้อโรคและศัตรูพืชขั้นละเอียดกับเมล็ดพันธุ์แตงกวาในห้องปฏิบัติการด้วยวิธี Blotter method และ Dilution technique ไม่พบเชื้อราและแบคทีเรียที่น่าสงสัยจะเป็นเชื้อก่อโรคกับเมล็ดพันธุ์ดังกล่าว และเมื่อนำเมล็ดพันธุ์ปลูกสังเกตอาการของโรคในโรงเรือน (Seedling symptom) ไม่พบอาการผิดปกติกับต้นแตงกวา ลักษณะต้นเจริญสมบูรณ์ ซึ่งจากการตรวจเอกสารและการสังเกตเมล็ดพันธุ์นำเข้าจากบางประเทศ มีการคลุกสารเคมีฆ่าเชื้อรา ได้แก่ Thiram หรือ Captan หรือคลุกสารเคมีทั้ง 2 ชนิดกับเมล็ดพันธุ์นำเข้า อัตราการใช้ 85 กรัมต่อเมล็ดพันธุ์น้ำหนัก 45 กิโลกรัม และการติดตามตรวจสอบศัตรูพืชในแปลงปลูกเมล็ดพันธุ์แตงกวานำเข้าจากต่างประเทศ ในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 5 จังหวัด ได้แก่ สกลนคร อุดรธานี หนองบัวลำพู ขอนแก่น และเลย พบอาการโรคราน้ำค้าง เชื้อสาเหตุ Pseudoperonospora cubensis โรคใบจุด เชื้อสาเหตุ Corynespora sp. โรคใบจุด เชื้อสาเหตุ Colletotrichum laginarium โรคโคนแตกต้นแตกหรือยางไหล เชื้อสาเหตุ Didymella bryoniae โรคราแป้ง เชื้อสาเหตุ Oidium sp. โรคผลเน่า เกิดจากเชื้อสาเหตุ Pythium sp. โรคเม็ดผักกาด เชื้อสาเหตุ Sclerotium rolfsii และโรคใบด่าง เกิดจาก Cucumber mosaic virus ซึ่งไม่ใช่ศัตรูพืชด้านกักกันพืชของประเทศไทย


ไฟล์แนบ
.pdf   2168_2554.pdf (ขนาด: 1.15 MB / ดาวน์โหลด: 4,969)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม