การเปรียบเทียบท้องถิ่นพันธุ์อ้อยเพื่อส่งเสริมการผลิตเอทานอลและการกระจายผลผลิต
#1
การเปรียบเทียบท้องถิ่นพันธุ์อ้อยเพื่อส่งเสริมการผลิตเอทานอลและการกระจายผลผลิต (อ้อยชุดปี 2548) อ้อยตอ 2 (เก็บเกี่ยว)
วาสนา  วันดี, นัฐภัทร์  คำหล้า, วิภาวรรณ  กิติวัชระเจริญ, ดารารัตน์  มณีจันทร์, ธงชัย  ตั้งเปรมศรี, อดิศักดิ์  คำนวณศิลป์, รงค์  ย้อนใจทัน, สุจิตรา  พิกุลทอง, กนกวรรณ  ฟักอ่อน และเบ็ญจมาตร  รัศมีรณชัย
ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์, สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน  และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุพรรณบุรี

          ศึกษาในอ้อยปลูก อ้อยตอ 1 และอ้อยตอ 2 ปี 2554-2557 ณ แปลงทดลอง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุพรรณบุรี และแปลงทดลอง ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ ขนาดแปลงทดลองย่อย 5.2 x 8 เมตร วางแผนการทดลองแบบ RCB จำนวน 4 ซ้ำ มี 10 กรรมวิธี คือ อ้อยโคลนดีเด่น 9 โคลน (UTe05-101, UTe05-102, UTe05-103, UTe05-104, UTe05-106, UTe05-110, UTe05-112, UTe05-114, UTe05-115 และพันธุ์   อู่ทอง 2 (พันธุ์เปรียบเทียบ) ผลการทดลองพบว่า

อ้อยปลูก แปลงทดลอง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุพรรณบุรี

          ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ของอ้อยโคลนดีเด่นทั้ง 9 โคลนไม่แตกต่างกันทางสถิติ โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 15.5 - 19.3 ตันต่อไร่ และอ้อยทั้ง 9 โคลนมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าพันธุ์อู่ทอง 2 (11.1 ตันต่อไร่) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ซึ่งสอดคล้องกับค่าเฉลี่ยของจำนวนลำต่อไร่ ค่าซีซีเอสของอ้อยโคลนดีเด่นทั้ง 9 โคลนไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติกับพันธุ์อู่ทอง 2 โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 11.61 - 15.60 โดยมี 5 โคลนดีเด่น คือ UTe05- 102, UTe05-110, UTe05-112, UTe05-114 และ UTe05-115  มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า และมี 4 โคลนดีเด่น คือ UTe05-101, UTe05-103, UTe05-104 และ UTe05-106 มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าพันธุ์อู่ทอง 2 (14.2) ผลผลิตน้ำตาลของอ้อยโคลนดีเด่นทั้ง 9 โคลนไม่แตกต่างกันทางสถิติ โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 2.19 - 2.61 ตันต่อไร่ และทั้ง 9 โคลนมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าพันธุ์อู่ทอง 2 (1.58 ตันต่อไร่) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ซึ่งสอดคล้องกับผลผลิต ความสูงของอ้อยโคลนดีเด่นทั้ง 9 โคลนไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ แต่แตกต่างกับพันธุ์อู่ทอง 2  โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 240 - 292 เซนติเมตร  ทั้ง 9 โคลนมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าพันธุ์อู่ทอง 2 (237 เซนติเมตร)  เส้นผ่านศูนย์กลางลำของอ้อยโคลนดีเด่นทั้ง 9 โคลนมีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยมี 4 โคลน มีค่าไม่แตกต่างจากพันธุ์อู่ทอง 2 (2.93 เซนติเมตร) คือ โคลน UTe05-101, UTe05-106, UTe05-110 และ UTe05-115    มีค่าเท่ากับ 2.93, 2.88, 3.03 และ 2.90 เซนติเมตร ตามลำดับ และมี 5 โคลน มีค่าน้อยกว่าพันธุ์อู่ทอง 2 คือ โคลน UTe05-102, UTe05-103, UTe05-104, UTe05-112 และ UTe05-114 มีค่าเท่ากับ 2.70, 2.68, 2.68, 2.35 และ 2.68 เซนติเมตร ตามลำดับ จำนวนปล้องของอ้อยโคลนดีเด่นทั้ง 9 โคลนไม่แตกต่างกันทางสถิติ แต่แตกต่างจากพันธุ์อู่ทอง 2  โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 17 - 22 ปล้อง  โดยค่าเฉลี่ยของอ้อยทดลองทั้ง 9 โคลนสูงกว่าพันธุ์อู่ทอง 2 ซึ่งมี 16 ปล้อง

อ้อยปลูก แปลงทดลอง ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์
          ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ของอ้อยโคลนดีเด่นทั้ง 9 โคลนมีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยอ้อยโคลนดีเด่นทั้ง 9 โคลนมีค่าสูงกว่าพันธุ์อู่ทอง 2 (17.1 ตันต่อไร่) ค่าซีซีเอสของอ้อยโคลนดีเด่นดีเด่นทั้ง 9 โคลนมีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยมี 1 โคลน คือ โคลน UTe05-114  มีค่าสูงกว่าพันธุ์อู่ทอง 2 (15.6)  ส่วนโคลนอื่นๆ  มีค่าใกล้เคียงกับพันธุ์อู่ทอง 2 ผลผลิตน้ำตาลของอ้อยโคลนดีเด่นทั้ง 9 โคลนไม่แตกต่างกันทางสถิติกับพันธุ์    อู่ทอง 2 โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 2.63 - 3.28 ตันต่อไร่ ความสูงของอ้อยโคลนดีเด่นทั้ง 9 โคลนมีความแตกต่างกันทางสถิติกับพันธุ์อู่ทอง 2 โดยทั้ง 9 โคลนมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าพันธุ์อู่ทอง 2 (266 เซนติเมตร) เส้นผ่านศูนย์กลางลำของอ้อยโคลนดีเด่นทั้ง 9 โคลนมีความแตกต่างกันทางสถิติคือ มี 3 โคลนมีค่ามากกว่าพันธุ์อู่ทอง 2 (2.79 เซนติเมตร) คือ โคลน UTe05-103, UTe05-104 และ UTe05-110 มีค่าเท่ากับ 2.82, 2.82 และ 3.17 เซนติเมตร ตามลำดับ จำนวนปล้องของอ้อยโคลนดีเด่นทั้ง 9 โคลนมีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยมีค่าสูงกว่าพันธุ์อู่ทอง 2 ซึ่งมี 16 ปล้อง

อ้อยตอ 1 แปลงทดลอง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุพรรณบุรี

          ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ของอ้อยทั้ง 9 โคลนมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าพันธุ์อู่ทอง 2 โดยมี 4 โคลนดีเด่น คือ UTe05-101, UTe05-103, UTe05-104 และ UTe05-106 ให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์อู่ทอง 2 แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ขณะที่โคลน UTe05-102, UTe05-110, UTe05-112, UTe05-114 และ UTe05-115 ให้ผลผลิตใกล้เคียงกับพันธุ์อู่ทอง 2 ซึ่งสอดคล้องกับจำนวนลำต่อไร่ ยกเว้นโคลน UTe05-114 ที่มีจำนวนลำมากกว่าพันธุ์อู่ทอง 2 แต่มีขนาดลำเล็กกว่า จึงทำให้ผลผลิตไม่แตกต่างกับพันธุ์อู่ทอง 2 ค่าซีซีเอสของอ้อยโคลนดีเด่นทั้ง 9 โคลน มีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยมี 1 โคลน มีค่าซีซีเอสสูงกว่าพันธุ์อู่ทอง 2 คือ UTe05-102 และมี 5 โคลน คือ UTe05-101, UTe05-106, UTe05-112, UTe05-114 และ UTe05-115 มีค่าซีซีเอสใกล้เคียงกับพันธุ์อู่ทอง 2 ส่วนโคลน UTe05-103, UTe05-104  และ UTe05-110 มีค่าซีซีเอสต่ำกว่าพันธุ์    อู่ทอง 2 ผลผลิตน้ำตาล มีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยมี 4 โคลน คือ UTe05-101, UTe05-102, UTe05-104 และ UTe05-106 ให้ผลผลิตน้ำตาลสูงกว่าพันธุ์อู่ทอง 2 และมี 5 โคลน คือ UTe05-103, UTe05-110, UTe05-114 และ UTe05-115 มีค่าใกล้เคียงกับพันธุ์อู่ทอง 2 ส่วนโคลน UTe05-112 ให้ค่าต่ำกว่าพันธุ์อู่ทอง 2 ความสูงของอ้อยโคลนดีเด่นทั้ง 9 โคลนมีความแตกต่างกันทางสถิติกับพันธุ์อู่ทอง 2  โดยมี 4 โคลนสูงกว่าพันธุ์อู่ทอง 2 คือ UTe05-103, UTe05-104, UTe05-106 และ UTe05-114 สำหรับโคลนอื่นๆ มีความสูงใกล้เคียงกับพันธุ์อู่ทอง 2 สอดคล้องกับจำนวนปล้องต่อลำ เส้นผ่านศูนย์กลางลำของอ้อยโคลนดีเด่นทั้ง 9 โคลนมีความแตกต่างกันทางสถิติกับพันธุ์อู่ทอง 2 โดยมี 2 โคลน คือ UTe05-112 และ UTe05-114 มีเส้นผ่าศูนย์กลางลำน้อยกว่าพันธุ์อู่ทอง 2 ส่วนโคลนอื่นๆ มีค่าใกล้เคียงกับพันธุ์อู่ทอง 2 มีค่าอยู่ระหว่าง 2.68 - 3.25 เซนติเมตร

อ้อยตอ 1 แปลงทดลอง ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์
          ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ของอ้อยทั้ง 9 โคลนมีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยมี 6 โคลน คือ UTe05-101, UTe05-103, UTe05-104, UTe05-106, UTe05-110 และ UTe05-115 ให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์อู่ทอง 2 ค่า   ซีซีเอสของอ้อยโคลนดีเด่นทั้ง 9 โคลน มีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยมี 7 โคลนที่มีค่าสูงกว่าพันธุ์อู่ทอง 2 คือ โคลน UTe05-101, UTe05-102, UTe05-106, UTe05-110, UTe05-112, UTe05-114 และ UTe05-115 ถึงแม้ว่าผลผลิตและค่าซีซีเอสของอ้อยโคลนดีเด่น ทั้ง 9 โคลนจะมีความแตกต่างกันทางสถิติ แต่ผลผลิตน้ำตาลก็ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 1.70 - 2.62 ตันซีซีเอสต่อไร่ จำนวนลำต่อไร่ของอ้อยโคลนดีเด่นทั้ง 9 โคลน มีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยมี 6 โคลน มีจำนวนลำมากกว่าพันธุ์อู่ทอง 2 คือ UTe05-103, UTe05-104, UTe05-106, UTe05-112, UTe05-114 และ UTe05-115 ความสูงของอ้อยโคลนดีเด่นทั้ง 9 โคลนมีความแตกต่างกันทางสถิติกับพันธุ์อู่ทอง 2 โดยมี 3 โคลน สูงกว่าพันธุ์อู่ทอง 2 คือ UTe05-110, UTe05-112 และ UTe05-115 สำหรับโคลนอื่นๆ มีความสูงน้อยกว่าพันธุ์อู่ทอง 2 เส้นผ่านศูนย์กลางลำของอ้อยโคลนดีเด่นทั้ง 9 โคลนมีความแตกต่างกันทางสถิติกับพันธุ์อู่ทอง 2 โดยมี 1 โคลน มีเส้นผ่าศูนย์กลางลำน้อยกว่าพันธุ์อู่ทอง 2 คือโคลน UTe05-110 ส่วนโคลนอื่นๆ มีค่าใกล้เคียงกับพันธุ์อู่ทอง 2จำนวนปล้องของอ้อยโคลนดีเด่นทั้ง 9 โคลนไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติกับพันธุ์อู่ทอง 2 โดยมี 3 โคลนมีจำนวนปล้องมากกว่าพันธุ์อู่ทอง 2 คือ โคลน UTe05-103,  UTe05-104 และ UTe05-106 ส่วนโคลนอื่นๆ มีค่าใกล้เคียงกับพันธุ์อู่ทอง 2

อ้อยตอ 2 แปลงทดลอง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุพรรณบุรี

          ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ของอ้อยโคลนดีเด่น 1 โคลน คือ UTe05-101 ให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์อู่ทอง 2 (9.7 ตันต่อไร่) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และมี 6 โคลนดีเด่น คือ UTe05-102, UTe05-103, UTe05-104, UTe05-106, UTe05-110 ให้ผลผลิตใกล้เคียงกับพันธุ์อู่ทอง 2 โดยมีค่าอยู่ระหว่าง 9.8 - 13.7 ตันต่อไร่      ค่าซีซีเอสของอ้อยโคลนดีเด่น 2 โคลน คือ UTe05-102 และ UTe05-112 มีค่าซีซีเอสสูงกว่าพันธุ์อู่ทอง 2 (10.3) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และมี 5 โคลนดีเด่นคือ โคลน UTe05-101, UTe05-106, UTe05-112, UTe05-114, UTe05-115 มีค่าซีซีเอสใกล้เคียงกับพันธุ์อู่ทอง 2 โดยมีค่าอยู่ระหว่าง 11.0 - 11.8 ผลผลิตน้ำตาลของอ้อยโคลนดีเด่น  3  โคลน คือ  UTe05-101,  UTe05-102  และ  UTe05-106  ให้ค่าสูงกว่าพันธุ์อู่ทอง 2 (1.0 ตันซีซีเอสต่อไร่) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และมี 3 โคลนดีเด่น คือ UTe05-103, UTe05-104 และ UTe05-114 ให้ค่าใกล้เคียงกับพันธุ์อู่ทอง 2 ความสูงของอ้อยโคลนดีเด่นทั้ง 9 โคลนมีความแตกต่างกันทางสถิติกับพันธุ์     อู่ทอง 2 โดยมี 3 โคลนดีเด่น สูงกว่าพันธุ์อู่ทอง 2 คือ UTe05-103, UTe05-104 และ UTe05-106 สำหรับโคลนอื่นๆ มีความสูงใกล้เคียงกับพันธุ์อู่ทอง 2 สอดคล้องกับจำนวนปล้องต่อลำ เส้นผ่านศูนย์กลางลำของอ้อยโคลนดีเด่นทั้ง 9 โคลนไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติกับพันธุ์อู่ทอง 2 แต่มี 2 โคลนมีเส้นผ่าศูนย์กลางลำมากกว่าพันธุ์อู่ทอง 2 คือโคลน UTe05-106 และ UTe05-110

อ้อยตอ 2 แปลงทดลอง ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์
          ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ของอ้อยโคลนดีเด่น ไม่มีอ้อยโคลนดีเด่นใดที่ให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์อู่ทอง 2 (13.9 ตันต่อไร่) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ค่าซีซีเอส มีอ้อยโคลนดีเด่น 3 โคลน คือ โคลน UTe05-112, UTe05-114, UTe05-115 มีค่าซีซีเอสสูงกว่าพันธุ์อู่ทอง 2 (14.2) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และมี 3 โคลนดีเด่น คือ โคลน UTe05-101, UTe05-106, UTe05-110 มีค่าซีซีเอสใกล้เคียงกับพันธุ์อู่ทอง 2 โดยมีค่าอยู่ระหว่าง 14.6 - 15.2 ผลผลิตน้ำตาล ไม่มีอ้อยโคลนดีเด่นใดที่ให้ผลผลิตน้ำตาลสูงกว่าพันธุ์อู่ทอง 2 (2.0 ตันซีซีเอสต่อไร่) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ความสูงของอ้อยโคลนดีเด่นทั้ง 9 โคลนมีความแตกต่างกันทางสถิติกับพันธุ์อู่ทอง 2 โดยมี 5 โคลนดีเด่น สูงกว่าพันธุ์อู่ทอง 2 คือ UTe05-101, UTe05-103, UTe05-104, UTe05-106 และ UTe05-114 สำหรับโคลนอื่นๆ มีความสูงใกล้เคียงกับพันธุ์อู่ทอง 2 สอดคล้องกับจำนวนปล้องต่อลำ เส้นผ่านศูนย์กลางลำของอ้อยโคลนดีเด่นทั้ง 9 โคลนมีความแตกต่างกันทางสถิติกับพันธุ์อู่ทอง 2 โดยมี 2 โคลน มีเส้นผ่าศูนย์กลางลำมากกว่าพันธุ์อู่ทอง 2 คือโคลน UTe05-101 และ UTe05-106 ส่วนโคลนอื่นๆ มีค่าใกล้เคียงกับพันธุ์อู่ทอง 2


ไฟล์แนบ
.pdf   13_2557.pdf (ขนาด: 248.15 KB / ดาวน์โหลด: 657)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม