ศึกษาการเข้าทำลายของหนอนกออ้อยในพันธุ์อ้อยเพื่อส่งเสริมการผลิตเอทานอล
#1
การศึกษาการเข้าทำลายของหนอนกออ้อยในพันธุ์อ้อยเพื่อส่งเสริมการผลิตเอทานอล
วิภาวรรณ  กิติวัชระเจริญ, วาสนา  วันดี, นัฐภัทร์  คำหล้า, ดารารัตน์   มณีจันทร์, สุจิตรา  พิกุลทอง, ดุจลดา พิมรัตน์ และสุรีรัตน์  ทองคำ

          ปีงบประมาณ 2556/57  และ2557/58  ศึกษาและสำรวจการเข้าทำลายของหนอนกออ้อย ในแปลงเปรียบเทียบอ้อยพันธุ์เบา (อายุเก็บเกี่ยวเร็วขึ้น) ในไร่เกษตรกร (อ้อยชุด 2548) จำนวน 2 แปลง ที่ไร่เกษตรกร ต.ห้วยกระเจา อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี และ ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ จ.นครสวรรค์  ศึกษาในอ้อยโคลนดีเด่น 9 โคลนแลอ้อยพันธุ์อู่ทอง 2 เป็นพันธุ์เปรียบเทียบ ขนาดแปลงทดลอง 52 x 36 เมตร ขนาดแปลงทดลองย่อย 5.2 x 8.0 เมตร ปลูกอ้อยหลุมละ 2 ท่อนๆละ 2 ตา ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 จำนวน  2 ครั้งๆละ 50 กิโลกรัมต่อไร่ เมื่ออ้อยอายุ 2 และ 3 เดือน สำรวจการเข้าทำลายของหนอนกออ้อยในอ้อยตอ1 และอ้อยตอ 2 เมื่ออ้อยอายุ 2 3 4 และ 5 เดือน ตั้งแต่ปี 2555 – 2557 บันทึกข้อมูลจำนวนหน่ออ้อยทั้งหมด และหน่ออ้อยที่ถูกหนอนกอเข้าทำลาย  สำรวจชนิดของหนอนกอ  ในระยะอ้อยแตกกอ  ย่างปล้องและเป็นลำ  ผลการทดลองพบว่าหนอนกอเข้าทำลายมากในระยะอ้อยแตกกอ และระยะอ้อยย่างปล้อง และลดน้อยลงในระยะอ้อยเป็นลำ ตามลำดับ และพบหนอนกอที่เข้าทำลาย 2 ชนิด ได้แก่ หนอนกอลายจุดเล็ก และหนอนกอสีขาว ที่ไร่เกษตรกร อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี พบว่า ค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์หน่ออ้อยที่ถูกหนอนกออ้อยเข้าทำลายในระยะการเจริญเติบโต ทั้ง 3 ระยะ ได้แก่ ระยะแตกกอ ระยะย่างปล้องและระยะอ้อยเป็นลำของทุกโคลนพันธุ์ไม่แตกต่างกันทางสถิติ เมื่อเปรียบเทียบกับอ้อยพันธุ์อู่ทอง2 ทั้งในอ้อยตอ1 และอ้อยตอ2  (ตารางที่ 1 และ2) เปอร์เซ็นต์หนอนกอเข้าทำลายหน่ออ้อยเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 2.30 – 4.73 เปอร์เซ็นต์  โคลนพันธุ์ที่หนอนกออ้อยเข้าทำลายน้อยที่สุดในอ้อยตอ1 ได้แก่ No9. (สพ.50xJu-3)-2  , No1..(K84-200xอีเหี่ยว)-259 และ พันธุ์อู่ทอง2  มีค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์หน่ออ้อยที่ถูกหนอนกอเข้าทำลาย 2.30 ,2.57 และ2.73  ตามลำดับ   ในอ้อยตอ2  เปอร์เซ็นต์หนอนกอเข้าทำลายหน่ออ้อยเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.32 – 6.73 เปอร์เซ็นต์  โคลนพันธุ์ที่หนอนกออ้อยเข้าทำลายน้อยที่สุดในอ้อยตอ2 ได้แก่ No4. UT 1-8-2  มีค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์หน่ออ้อยที่ถูกหนอนกออ้อยเข้าทำลาย  3.70 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเปรียบเทียบกับอ้อยพันธุ์อู่ทอง 2

          ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ พบว่า ค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์หน่ออ้อยที่ถูกหนอนกออ้อยเข้าทำลายในระยะการเจริญเติบโต ทั้ง 3 ระยะ ได้แก่ ระยะแตกกอ ระยะย่างปล้องและระยะอ้อยเป็นลำของทุกโคลนพันธุ์ไม่แตกต่างกันทางสถิติ เมื่อเปรียบเทียบกับอ้อยพันธุ์อู่ทอง2 ทั้งในอ้อยตอ1 และอ้อยตอ2  (ตารางที่ 3 และ4) ในอ้อยตอ1 เปอร์เซ็นต์หนอนกอเข้าทำลายหน่ออ้อยเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 5.91 – 11.02 เปอร์เซ็นต์ สภาพอากาศโดยรวมอากาศร้อนและแห้งแล้ง ฝนทิ้งช่วงนาน  โคลนพันธุ์ที่หนอนกออ้อยเข้าทำลายน้อยที่สุดในอ้อยตอ1 ได้แก่ No3. UT 1-8-1  จำนวน 5.75 เปอร์เซ็นต์ และ No5. PB-18 หนอนกออ้อยเข้าทำลายหน่อมากที่สุด 11.02 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับพันธุ์อู่ทอง2  มีค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์หน่ออ้อยที่ถูกหนอนกอเข้าทำลาย 5.91 เปอร์เซ็นต์   ในอ้อยตอ2  เปอร์เซ็นต์หนอนกอเข้าทำลายหน่ออ้อยเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 2.29 – 5.58 เปอร์เซ็นต์  โคลนพันธุ์อ้อยที่หนอนกออ้อยเข้าทำลายน้อยที่สุดในอ้อยตอ2 ได้แก่ No7. (สพ.50xJu-3)-9มีค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์หน่ออ้อยที่ถูกหนอนกออ้อยเข้าทำลาย 2.30 ใกล้เคียงกับ พันธุ์อู่ทอง 2 มีเปอร์เซ็นต์หน่อที่ถูกทำลาย 2.29 เปอร์เซ็นต์และ No5. PB-18 เป็นโคลนพันธุ์ที่หนอนกอเข้าทำลายหน่อมากที่สุด 5.58 เปอร์เซ็นต์       


ไฟล์แนบ
.pdf   15_2557.pdf (ขนาด: 134.16 KB / ดาวน์โหลด: 668)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม