ศึกษาเทคนิคการเก็บรักษาเชื้อแบคทีเรีย Erwinia carotovora
#1
ศึกษาเทคนิคการเก็บรักษาเชื้อแบคทีเรีย Erwinia carotovora
ณัฏฐิมา โฆษิตเจริญกุล, ดารุณี ปุญญพิทักษ์ และสุรีย์พร บัวอาจ
กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          นำเชื้อแบคทีเรียกลุ่ม Erwinia carotovora จำนวน 10 ไอโซเลท ที่มีลักษณะโคโลนีกลมตรงกลางนูนขึ้นเล็กน้อยคล้ายไข่ดาว สีขาวขุ่น มีคุณสมบัติทางชีวเคมีตาม Bergey's manual of Determinative Bacteriology (1974) มาทดสอบวิธีกาารเก็บรักษาวิธีต่างๆ จำนวน 8 วิธี โดยมีการวางแผนการทดลองแบบ CRD มี 8 กรรมวิธี จำนวน 4 ซ้ำ ทำการตรวจสอบความอยู่รอดของเชื้อแบคทีเรียและความบริสุทธิ์ทุก 3 เดือน บันทึกโคโลนี ความมีชีวิตของเชื้อแบคทีเรีย และอัตราการเจริญเติบโตในแต่ละกรรมวิธี ผลการทดลองพบว่า เชื้อแบคทีเรีย E. carotovora จำนวน 10 ไอโซเลท เก็บไว้ด้วยวิธีต่าง ๆ ทั้ง 8 วิธี เป็นเวลา 36 เดือน ยังคงมีชีวิตอยู่ทั้ง 10 ไอโซเลทที่มีลักษณะโคโลนีและคุณสมบัติทางชีวเคมีตรงตามเดิมทุกประการ


ไฟล์แนบ
.pdf   1705_2553.pdf (ขนาด: 122.23 KB / ดาวน์โหลด: 620)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม