โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดจังหวัดขอนแก่น

โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดจังหวัดขอนแก่น

คำสั่งจังหวัดขอนแก่นที่เกี่ยวข้อง

คำสั่งจังหวัดขอนแก่นที่ 1050/2564 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดจังหวัดขอนแก่น

คำสั่งคก.แปลงใหญ่ยกระดับจ.ขก(เพิ่มเติม) ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2564

คำสั่งจังหวัดขอนแก่นที่ 2212/2564 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานตรวจติดตามโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดจังหวัดขอนแก่น

ผลการประชุมหารือคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดจัวหวัดขอนแก่น ชนิดสินค้า แปลงใหญ่จิ้งหรีด

คู่มือโครงการแปลงใหญ่

เอกสารคู่มือโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดจังหวัดขอนแก่น

หนังสือเชิญประชุม

เชิญประชุม 14 พ.ค. 2564

เชิญประชุม 17,20,27 พ.ค.2564

เชิญประชุม 31 พ.ค.64, 4 มิ.ย.64

รายงานการประชุม

รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2564

รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2564

รายงานการประชุมครั้งที่ 3/2564

รายงานการประชุมครั้งที่ 4/2564

รายงานการประชุมครั้งที่ 5/2564


แปลงใหญ่

กระบือ
กล้วย
ข้าว
ข้าวโพดหวาน
โคนม
โคเนื้อ
จิ้งหรีด
ถั่วเขียว
ถั่วลิสง
ถั่วเหลือง
ปลาดุก
ปลานิล
ผัก/สมุนไพร
ฝรั่ง
แพะเนื้อ
มะม่วง
มันสำปะหลัง
ไม้ดอกไม้ประดับ
ยางพารา
หญ้ารูซี่
หน่อไม้ฝรั่ง
หม่อนไหม
เห็ดฟาง
อ้อยโรงงาน


 

ขั้นตอนการนำไฟล์เข้าระบบโครงการแปลงใหญ่ขอนแก่น64

สามารถติดตามสถานะการดำเนินการได้ที่

www.kkagrc.com

 

แสดงข้อมูลการยื่นเสนอแบบโครงการ 

 


*หากไม่พบรายงาน/เอกสาร click