ผลการพิจารณาโครงการ

 

ผลการพิจารณา

โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดจังหวัดขอนแก่น  ปีงบประมาณ 2564

ติดตามต่อ  โครงการที่กำลังดำเนินการ ได้ที่ www.kkagrc.com

 

โครงการที่อยู่ระหว่างเดินการ ให้ประสานติดต่อ หน่วยงานที่รับผิดชอบชนิดสินค้า 
1.ข้าว ให้ประสานงานกับ ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น หรือ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น
2.หม่อนไหม ให้ประสานงานกับ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ขอนแก่น
3.ยางพารา ให้ประสานงานกับ การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
4.ปลา ให้ประสานงานกับ ประมงจังหวัดขอนแก่น
5.กระบือ โคเนื้อ โคนม แพะ จิ้งหรีด ให้ประสานงานกับ ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น
6.พืชชนิดอื่นๆ ให้ประสานงานกับ เกษตรจังหวัดขอนแก่น/เกษตรอำเภอ