บุคลากร

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชลพบุรี

นายชูชาติ บุญศักดิ์
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชลพบุรี

ชื่อวันที่Shortcode

นักวิชาการเกษตร (กลุ่มวิจัย)

นางสาวเฌอรัชด์พัชร เขียววิชัย
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
ว่าง 1 ตำแหน่ง

เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน (กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์)

นายอินทร์ อินโต
เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน
ว่าง 1 ตำแหน่ง

เจ้าพนักงานธุรการ (ฝ่ายบริหารทั่วไป)

นางณัฐพิชามญชุ์ บวรวิมลณัฐ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวสุกานดา ภาคีวุฒิ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

ว่าง 1 ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร

นางสาวสมศรี ยอดทอง
นักวิชาการเกษตร
นายเอกรัฐ นาคอ้าย
นักวิชาการเกษตร
นางสาวนพนันทน์ มาแย้ม
นักวิชาการเกษตร
นายพัฒณ์พงษ์ เผยกลิ่น
นักวิชาการเกษตร
นางนภัสร์นันต์ เชื้อแก้ว
นักวิชาการเกษตร
นางศิวาพร ชุมเสนา
นักวิชาการเกษตร
นายปัฐวรา เลี่ยมสกุล
นักวิชาการเกษตร
นางสาวสุนิษา พวงเพชร
นักวิชาการเกษตร
นางสาวสุพัตรา ชุมผาง
นักวิชาการเกษตร
ว่าง 1 ตำแหน่ง

นักวิทยาศาสตร์

นางสาวอภัสนันท์ ทานะมัย
นักวิทยาศาสตร์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวมิชลิน ภู่ชัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เจ้าพนักงานการเกษตร

นางหทัยรัตน์ บุพบุศ
เจ้าพนักงานการเกษตร
นางโชติรส สาลี
เจ้าพนักงานการเกษตร
นายณรากรณ์ ทับละคร
เจ้าพนักงานการเกษตร
นายศรัณย์ พรมเกษ
เจ้าพนักงานการเกษตร

เจ้าหน้าที่การเกษตร

นายโสภณ บุญทอง
เจ้าหน้าที่การเกษตร
นายสุกฤษณ์ สอนรัตน์
เจ้าหน้าที่การเกษตร
นางสาวประมวญจิตต์ พรหมศิลา
เจ้าหน้าที่การเกษตร
นายทศพร นิลโชติ
เจ้าหน้าที่การเกษตร

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นางสาวกรรณิการ์ สุ่มอิน
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

พนักงานประจำสำนักงาน

นางสายทอง กาญจนศิลป์
พนักงานประจำสำนักงาน
นางสาววลัยรัตน์ จุ้ยเรือง
พนักงานประจำสำนักงาน
น.ส.ฐิติกาญจน์ดา เมืองอินทร์
พนักงานประจำสำนักงาน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวนพวรรณ จุ้ยคง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

พนักงานประจำห้องทดลอง

นายสุภาพ โสพัฒน์
พนักงานประจำห้องทดลอง
นายสุชิน เฉลยทัศน์
พนักงานประจำห้องทดลอง
นายวิทยา อยู่ประเสริฐ
พนักงานประจำห้องทดลอง
นายมานัส เฉลยทัศน์
พนักงานประจำห้องทดลอง

ลูกมือช่าง

นายวรกิต เสาเวียง
ลูกมือช่าง