ประวัติ

  พ.ศ 2498 ก่อตั้งหน่วยงานทดลองพืชไร่และขยายพันธุ์ข้าวโพด สังกัดกองการค้นคว้าและทดลอง กรมกสิกรรม พ.ศ. 2500 ตั้งเป็น สถานีกสิกรรมพระพุทธบาทสังกัดกองการค้นคว้าและทดลอง  กรมกสิกรรม พ.ศ. 2515 เปลี่ยนชื่อเป็น สถานีทดลองพืชไร่พระพุทธบาท สังกัดกองพืชไร่ กรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2522 ปรับปรุงโครงสร้าง สถานีทดลองพืชไร่พระพุทธบาทอยู่ในเครือข่ายของศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ สถาบันวิจัยพืชไร่ กรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2546 ศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตลพบุรี 2 สังกัดสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 กรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2547 รวมกับ ศบป. ลพบุรี 1 (สถานีทดลองข้าวลพบุรี) เปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตลพบุรี สังกัดสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 กรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2549 ศบป. ลพบุรี 1 (สถานีทดลองข้าวลพบุรี) แยกไปอยู่กับกรมการข้าว จึงเหลือเพียง ศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตลพบุรี ต. โคกตูม อ. เมือง  จ. ลพบุรี พ.ศ. 2552 เปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรลพบุรี พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2561 เปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์พืชลพบุรี “ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชลพบุรี” สังกัด กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพ.ศ 2498 ก่อตั้งหน่วยงานทดลองพืชไร่และขยายพันธุ์ข้าวโพด สังกัดกองการค้นคว้าและทดลอง กรมกสิกรรม พ.ศ. 2500 ตั้งเป็น สถานีกสิกรรมพระพุทธบาทสังกัดกองการค้นคว้าและทดลอง  กรมกสิกรรม พ.ศ. 2515 เปลี่ยนชื่อเป็น สถานีทดลองพืชไร่พระพุทธบาท สังกัดกองพืชไร่ กรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2522 ปรับปรุงโครงสร้าง สถานีทดลองพืชไร่พระพุทธบาทอยู่ในเครือข่ายของศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ สถาบันวิจัยพืชไร่ กรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2546 ศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตลพบุรี 2 สังกัดสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 กรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2547 รวมกับ ศบป. ลพบุรี 1 (สถานีทดลองข้าวลพบุรี) เปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตลพบุรี สังกัดสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 กรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2549 ศบป. ลพบุรี 1 (สถานีทดลองข้าวลพบุรี) แยกไปอยู่กับกรมการข้าว จึงเหลือเพียง ศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตลพบุรี ต. โคกตูม อ. เมือง  จ. ลพบุรี พ.ศ. 2552 เปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรลพบุรี พ.ศ. 2559 และในปี พ.ศ. 2561 เปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์พืชลพบุรี “ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชลพบุรี” สังกัด กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช