ศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่

ความเป็นมา

 

เนื่องในวาระครบรอบ 36 ปี กรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2552 กรมวิชาการเกษตรได้มอบหมายให้สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรทั้ง 8 เขต จัดทำศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่ เขตละ 2 แห่ง
โดยสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 ได้ดำเนินการที่
1. ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก
2. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตาก

วัตถุประสงค์

  • เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตรอย่างเป็นรูปธรรมโดยการน้อมนำหลักหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่มาบริหารจัดการทรัพยากรดินและน้ำ
  • เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านเทคโนโลยี การผลิตพืชของกรมวิชาการเกษตร

พื้นที่ดำเนินงาน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

พื้นที่ดำเนินโครงการจำนวน 11.4 ไร่ แบ่งออกตามกิจกรรม เป็น 4 ส่วน

1. พื้นที่แหล่งน้ำ 3.11 ไร่

2. พื้นท่ี่ปลูกข้าวและพืชไร่หลังนา จำนวน 3.63 ไร่

3. พื้นที่ปลูกและดูแลรักษา ไม้ผล ไม้ยืนต้น ผักยืนต้น และผักอายุสั้นจำนวน 3.36 ไร่
ไม้ผล เช่น มะปราง มะม่วง เป็นต้น
พืชอายุสั้น เช่น มะเขือเปราะ กระเจี๊ยบเขียว ถั่วฝักยาว ฝักทอง เป็นต้น

4. พื้นที่พักอาศัย จำนวน 1.25 ไร่
ประกอบด้วยบ้านพักอาศัย โรงเพาะเห็ด และปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์

โรงเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน

การฝึกอบรม
หลักสูตร การปลูกพืชผสมผสาน

จัดฝึกอบรมหลักสูตร การปลูกพืชแบบผสมผสาน จำนวน 3 รุ่น ระหว่างวันที่ 24 – 26 ธันวาคม 2561 แบ่งเป็นภาคบรรยาย และศึกษาดูงานในศูนย์เรียนรู้ฯ โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวฉันทนา คงนคร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลกเป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก ผู้เข้าฝึกอบรมทั้ง 3 รุ่น จำนวน 111 ราย