Menu +

หน้าแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์ กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช

ประชุมพิจารณาร่างข้อเสนอโครงการขอรับเงินสนับสนุนงบประมาณจากเงินรายได้ จากการดำเนินงานวิจัยด้านการเกษตร ปี 2564

วันที่ 18 มีนาคม 2564 นายสมบัติ ตงเต้า (รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร) เป็นประธานในการจัดประชุมพิจารณาร่างข้อเสนอโครงการขอรับเงินสนับสนุนงบประมาณจากเงินรายได้ จากการดำเนินงานวิจัยด้านการเกษตร ปี 2564 เพื่อพิจารณาร่างข้อเสนอโครงการกระจายพืชพันธุ์ดีสู่กลุ่ม…

ประชุมเตรียมการจัดทำแผนการผลิตพันธุ์พืชประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2/2564

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 นายสมบัติ ตงเต้า (รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร) เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดทำแผนการผลิตพันธุ์พืชประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2/2564 โดยมีนางสาวศิริลักษณ์ จิตรอักษร ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารโครงการและวางแผนการผลิต พร้อมผู้อำนาย…

กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกรมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 2/2564

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช ได้นำเสนอวาระเพื่อทราบในการประชุมคณะกรรมการบริหารกรมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 2/2564 เรื่อง แนวทางการผลิตพันธุ์พืชให้เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกรและภาคเอกชน โดยมีนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ เป็นประธานการประชุม

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมิน และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 2 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (กวม.) ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู…

ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต ณ ศวม.ขอนแก่น และ ศวพ.นครราชสีมา

วันที่ 22 – 24 กุมภาพันธ์ 2564 นายจเด็จ เจือจันทร์ นักวิชาการเกษตร กลุ่มบริหารโครงการและวางแผนการผลิต ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอินทรีย์ ตามแผนการผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต ณ แปลงผลิตพันธุ์พืชของ ศวม.ขอนแก่น และศวพ.นครราชสีมา

ประชุมเตรียมการจัดทำแผนการผลิตพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาณ 2565

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 นายสมบัติ ตงเต๊า รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมการจัดทำแผนการผลิตพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีนางสาวฉันทนา คงนคร ผู้อำนวยการกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช พร้อมด้วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวน ผู้อำน…

ประชุมพิจารณางานวิจัยสิ้นสุดประจำปี 2563

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวฉันทนา คงนคร ผู้อำนวยการกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช เป็นประธานการประชุมพิจารณางานวิจัยสิ้นสุดประจำปี 2563 จำนวน 1 โครงการ 14 การทดลอง โดยมีคณะทำงานด้านวิชาการของกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชเป็นผู้พิจารณา ณ ห้องประชุม 20…

ประชุมพิจารณากลั่นกรององค์ความรู้เพื่อจัดทำแอพพลิเคชั่น “รู้จริงเรื่องพืชกับกรมวิชาการเกษตร” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวฉันทนา คงนคร ผู้อำนวยการกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช เป็นประธานการประชุมพิจารณากลั่นกรององค์ความรู้เพื่อจัดทำแอพพลิเคชั่น “รู้จริงเรื่องพืชกับกรมวิชาการเกษตร” จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ การทดสอบความงอกเมล็ดพันธุ์ผักกาดหัวอย่…

ประชุมหารือเพื่อการจัดทำระบบบริหารจัดการเมล็ดพันธุ์พืช

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวฉันทนา คงนคร ผู้อำนวยการกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช เป็นประธานในการประชุมหารือเพื่อการจัดทำระบบบริหารจัดการเมล็ดพันธุ์พืช โดยใช้การตลาดแบบเรียลไทม์เพื่อความสะดวกและการเข้าถึงข้อมูลด้านพันธุ์พืชของเกษตรกรที่เป็นปัจจุบันโ…

ประชุมเพื่อพิจารณาปรับแผนการผลิตพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.สมบัติ ตงเต๊า รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาปรับแผนการผลิตพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีนางสาวฉันทนา คงนคร ผู้อำนวยการกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช พร้อมด้วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวน ผู้แทน…

มาตราการ 3 สาร พาราควอต ไกลโฟเสต และคลอไพริพอส

รู้จริงเรื่องพืชกับกรมวิชาการเกษตร

หลักการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวไว้ใช้เอง 

รู้จริงเรื่องพืชกับกรมวิชาการเกษตร

หลักการเก็บเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงไว้ใช้เอง

รู้จริงเรื่องพืชกับกรมวิชาการเกษตร

หลักการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองไว้ใช้เอง 

รู้จริงเรื่องพืชกับกรมวิชาการเกษตร 

หลักการเก็บเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศไว้ใช้เอง

รู้จริงเรื่องพืชกับกรมวิชาการเกษตร 

สารเคมีคลุกเมล็ดที่ได้รับการขึ้นทะเบียนของกรมวิชาการเกษตร

Smart Box กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช

การทดสอบความงอกเมล็ดพันธุ์ผักกาดหัวอย่างง่าย

การผลิตเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศอินทรีย์พันธุ์ผสมเปิด