Menu +

หน้าแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์ กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช

ประชุมเพื่อพิจารณาขอโอนจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมในของพืชตระกูลถั่ว(ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง)

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 น.ส.ศิริลักษณ์ จิตรอักษร ผู้อำนวยการกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาขอโอนจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมในของพืชตระกูลถั่ว(ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง) เนื่องด้วยยังขาดแคลนงบประมาณในการดำเนินการเก็บเกี่ยวผล…

ประชุมพิจารณาคัดเลือกผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2565

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 น.ส.ศิริลักษณ์ จิตรอักษร ผู้อำนวยการกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช เป็นประธานการประชุมพิจารณาคัดเลือกผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2565 จำนวน 3 เรื่อง คือ 1.การขอรับรองห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์มาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 ,2…

ประกาศกรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี)

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี) กวม. รับสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช ตั้งแต่วันที่ 18 – 24 พฤษภาคม 2565 Download  ประกาศรับสมัครพนักงานราช…

ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร ก.พัฒนาระบบการผลิตและรับรองคุณภาพเมล็ดพันธุ์ ประจำปี 2565

วันที่ 28 เมษายน 2565 น.ส.ศิริลักษณ์ จิตรอักษร ผู้อำนวยการกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร ก.พัฒนาระบบการผลิตและรับรองคุณภาพเมล็ดพันธุ์ ประจำปี2565 เพื่อพิจารณาความก้าวหน้า ร…

ประชุมติดตามการนำส่งเอกสารทางการเงินโครงการกระจายพืชพันธุ์ดีสู่กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์

วันที่ 22 เมษายน 2565 น.ส.ศิริลักษณ์ จิตรอักษร ผู้อำนวยการกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช เป็นประธานการประชุมติดตามการนำส่งเอกสารทางการเงินโครงการกระจายพืชพันธุ์ดีสู่กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ เพื่อติดตามการรายงานผลการตรวจสอบเงินรายได้จากการดำเนินงานวิจัยด้านกา…

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร (สวพ.3)

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยการนำรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร (สวพ.3) มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป Dowmload File 

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 19 เมษายน 2565 น.ส.ศิริลักษณ์ จิตรอักษร ผู้อำนวยการกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช ครั้งที่ 2/2565 เพื่อพิจารณารายงานความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2565 พิจารณาการแต่งตั้งคณะกรรมการ…

ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ รอบ 9 เดือน โครงการกระจายพืชพันธุ์ดีสู่กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์

วันที่ 14 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. น.ส.ศิริลักษณ์ จิตรอักษร ผู้อำนวยการกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ รอบ 9 เดือน โครงการกระจายพืชพันธุ์ดีสู่กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ ซึ่งมีที่ปรึกษาจากรมวิชาการเกษตร ด…

ประชุมพิจารณาองค์ความรู้ “รู้จริงเรื่องพืชกับกรมวิชาการเกษตร (Smart Box)” ปี 2565

วันที่ 14 มีนาคม 2565 นางสาวศิริลักษณ์ จิตรอักษร ผู้อำนวยการกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาองค์ความรู้ “รู้จริงเรื่องพืชกับกรมวิชาการเกษตร (Smart Box)” ปี 2565 เพื่อพิจารณากลั่นกรองและตรวจสอบความถูกต้องขององค์ค…

ร่วมแสดงความยินดีกับ นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร

วันที่ 11 มีนาคม 2565 คณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และพนักงานราชการ ในสังกัดกรมวิชาการเกษตร ร่วมแสดงความยินดีกับ นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมวิชาการเกษตร คนปัจจุบัน ณ อาคาร…

มาตราการ 3 สาร พาราควอต ไกลโฟเสต และคลอไพริพอส

รู้จริงเรื่องพืชกับกรมวิชาการเกษตร

หลักการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวไว้ใช้เอง 

รู้จริงเรื่องพืชกับกรมวิชาการเกษตร

หลักการเก็บเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงไว้ใช้เอง

รู้จริงเรื่องพืชกับกรมวิชาการเกษตร

หลักการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองไว้ใช้เอง 

รู้จริงเรื่องพืชกับกรมวิชาการเกษตร 

หลักการเก็บเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศไว้ใช้เอง

รู้จริงเรื่องพืชกับกรมวิชาการเกษตร 

สารเคมีคลุกเมล็ดที่ได้รับการขึ้นทะเบียนของกรมวิชาการเกษตร

Smart Box กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช

การทดสอบความงอกเมล็ดพันธุ์ผักกาดหัวอย่างง่าย

การผลิตเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศอินทรีย์พันธุ์ผสมเปิด