Menu +

หน้าแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์ กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช

ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี กรมวิชาการเกษตร

วันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2565 สวพ.5 สวพ.2 และ สวร. ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี กรมวิชาการเกษตร เพื่อเผยแพร่ความรู้และผลงานวิจัย รวมถึงเทคโนโลยีการผลิตพืช ให้แก่เกษตรกร และบุคคลทั่วไป ซึ่ง น.ส.ศิริลักษณ์ จิตรอักษร ผ…

ประชุมรับฟังชี้แจงแนงทางการดำเนินงานผลิตพันธุ์พืชไร่และปาล์มน้ำมัน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 31 ตุลาคม 2565 น.ส.ศิริลักษณ์ จิตรอักษร ผู้อำนวยการกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช เป็นประธานการประชุมรับฟังชี้แจงแนงทางการดำเนินงานผลิตพันธุ์พืชไร่และปาล์มน้ำมัน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อพิจารณาแผนการผลิตพันธุ์ถั่วลิสง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แ…

ประชุมติดตามงานวิจัย ประจำปี 2565 และวางแผนงานวิจัยประจำปี 2566-2567

วันที่ 18-19 ตุลาคม 2565 น.ส.ศิริลักษณ์ จิตรอักษร เป็นประธานการประชุมติดตามงานวิจัย ประจำปี 2565 และวางแผนงานวิจัยประจำปี 2566-2567 เพื่อพิจารณา 1.แผนงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชไร่เพื่อความมั่นคงทางอาหาร 2 แผนงานวิจัยและพัฒนาวิทยาก…

วันที่ 12 ตุลาคม 2565 อธิบดีกรมวิชาการเกษตร (นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์) พร้อมด้วย น.ส.ศิริลักษณ์ จิตรอักษร ผู้อำนวยการกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช และข้าราชการ พนักงานราชการ (กวม.) ร่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูม…

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช ครั้งที่ 4/2565

วันที่ 27 กันยายน 2565 น.ส.ศิริลักษณ์ จิตรอักษร ผู้อำนวยการกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช ครั้งที่ 4/2565 เพื่อพิจารณาผลการดำเนินการตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน การประเมินองค์ประกอบของการควบ…

ประชุมพิจารณาแผนการผลิตพันธุ์พืชตามแผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเษตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 12 กันยายน 2565 นายสมบัติ ตงเต๊า รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร (ช่วงเช้า)เป็นประธานการประชุมพิจารณาแผนการผลิตพันธุ์พืชตามแผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเษตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และ(ช่วงบ่าย) เป็นประธานการประชุมรับฟังแนวทางการ…

ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการกระจายพืชพันธุ์ดีสู่กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์(เงินรายได้ฯ) รอบ 15 เดือน

วันที่ 8 กันยายน 2565 น.ส.ศิริลักษณ์ จิตรอักษร ผู้อำนวยการกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการกระจายพืชพันธุ์ดีสู่กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์(เงินรายได้ฯ) รอบ 15 เดือน เพื่อพิจารณารายงานผลการดำเนินงาน รอบ 15 เด…

ประชุมคณะกรรมการวิจัยและพัฒนากองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช ติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยปี 2565 รอบ 12 เดือน

วันที่ 6 – 7 กันยายน 2565 น.ส.นิภาภรณ์ พรรณรา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชเชียงใหม่ ได้รับมอบหมายให้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวิจัยและพัฒนากองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช ติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยปี 2565 รอบ 12 เดือน เพื่อพิจ…

ประชุมจัดทำแผนการผลิตพันธุ์พืชสวน ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 น.ส.ศิริลักษณ์ จิตรอักษร ผู้อำนวยการกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช เป็นประธานการประชุมจัดทำแผนการผลิตพันธุ์พืชสวน ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อพิจารณาหลักการจัดทำแผนการผลิตพันธุ์พืชสวนประจำปีงบประมาณ 2566 และงบดำเนินงานประจำปีงบประมา…

ประชุมจัดทำแผนการผลิตพันธุ์พืชไร่และปาล์มน้ำมันปีงบประมาณ 2566

วันที่ 23 สิงหาคม 2565 นางสาวศิริลักษณ์ จิตรอักษร ผู้อำนายการกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช เป็นประธานการประชุมจัดทำแผนการผลิตพันธุ์พืชไร่และปาล์มน้ำมัน ปีงบประมาณ 2566 เพื่อพิจารณาหลักการจัดทำแผนการผลิตและงบประมาณการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 …

มาตราการ 3 สาร พาราควอต ไกลโฟเสต และคลอไพริพอส

รู้จริงเรื่องพืชกับกรมวิชาการเกษตร

หลักการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวไว้ใช้เอง 

รู้จริงเรื่องพืชกับกรมวิชาการเกษตร

หลักการเก็บเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงไว้ใช้เอง

รู้จริงเรื่องพืชกับกรมวิชาการเกษตร

หลักการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองไว้ใช้เอง 

รู้จริงเรื่องพืชกับกรมวิชาการเกษตร 

หลักการเก็บเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศไว้ใช้เอง

รู้จริงเรื่องพืชกับกรมวิชาการเกษตร 

สารเคมีคลุกเมล็ดที่ได้รับการขึ้นทะเบียนของกรมวิชาการเกษตร

Smart Box กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช

การทดสอบความงอกเมล็ดพันธุ์ผักกาดหัวอย่างง่าย

การผลิตเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศอินทรีย์พันธุ์ผสมเปิด