หน้าแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์ กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช

ประชุมจัดทำแผนการผลิตพันธุ์พืชสวน ปีงบประมาณ 2567

เมื่อวันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 9.30 – 16.30 น. ประชุมจัดทำแผนการผลิตพันธุ์พืชสวน ปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 ตึกกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช และ สถานที่ตั้งของหน่วยงานในรูปแบบ Online ผ่านระบบ Zoom โดยมีน.ส.ศิริลักษณ์ จิตรอักษร ผู้อ…

ประชุมจัดทำแผนการผลิตพันธุ์พืชไร่และปาล์มน้ำมัน ปีงบประมาณ 2567

เมื่อวันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2566 เวลา 9.30 – 16.30 น. ประชุมจัดทำแผนการผลิตพันธุ์พืชไร่และปาล์มน้ำมัน ปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 ตึกกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช และ สถานที่ตั้งของหน่วยงานในรูปแบบ Online ผ่านระบบ Zoom โดยมีน.ส.ศิริลักษณ์ …

ประชุมพิจารณาต้นทุนการผลิตต่อหน่วย (Unit Cost) และราคาจำหน่าย ปีงบประมาณ 2567

เมื่อวันพุธที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 9.30 – 16.30 น. ประชุมพิจารณาต้นทุนการผลิตต่อหน่วย (Unit Cost) และราคาจำหน่าย ปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร และ สถานที่ตั้งของหน่วยงานในรูปแบบ Online ผ่านระบบ Zoom โดยมี นายสุรก…

ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการผู้รวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมที่มีคุณภาพครั้งที่ 1/2566

เมื่อวันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2566 เวลา 9.00 – 12.00 น. ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการผู้รวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมที่มีคุณภาพ ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุม 203 ชั้น 2 กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช และ สถานที่ตั้งของหน่วยงานในรูปแบบ Online ผ่านระบบ Zoom…

ประชุมพิจารณารายงานความก้าวหน้าติดตามและประเมินผลงานวิจัย ปี 2566 รอบ 12 เดือน

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 – 16.30 น. ประชุมพิจารณารายงานความก้าวหน้าติดตามและประเมินผลงานวิจัย ปี 2566 รอบ 12 เดือน ณ ห้องประชุม 203 ชั้น 2 กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช และ สถานที่ตั้งของหน่วยงานในรูปแบบ Online ผ่านระบบ Zoom โด…

ประชุมติดตามผลการปฎิบัติงานของกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช ตามคำรับรองการปฎิบัติราชการ ปี 2566

ประชุมติดตามผลการปฎิบัติงานของกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช ตามคำรับรองการปฎิบัติราชการ ปี 2566 และจัดกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ของบุคลากร กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช จาก ศูนย์ฯ 5 แห่งและส่วนกลาง ในวันที่ 23 -24 สิงหาคม 2566 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์…

กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธ์พืช จัดกิจกรรมวันทำความสะอาด (Big cleaning day) เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2566 ข้าราชการและเจ้าหน้าของกองวิจัยพัฒนามเล็ดพันธุ์พืช ในส่วนกลาง เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา12 สิงหาคม 2566 …

การประชุมรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการกระจายพืชพันธุ์ดีสู่กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ (เงินรายได้ฯ)

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 นางสาวศิริลักษณ์ จิตรอักษร หัวหน้าโครงการกระจายพืชพันธุ์ดีสู่ กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์(เงินรายได้ฯ) เป็นประธานการประชุมรายงานสรุปผลการดำเนินงาน โครงการกระจายพืชพันธุ์ดีสู่กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ (เงินรายได้ฯ) การดำเนินโครงการใกล้จะส…

ประชุมติดตามการดำเนินงานผลิตพันธุ์พืชของหน่วยงานกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช ปี 2566

เมื่อวันที่ 21-22 มิถุนายน 2566 นางสาวศิริลักษณ์  จิตรอักษร ผู้อำนวยการกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช เป็นประธานการประชุมติดตาม การดำเนินงานผลิตพันธุ์พืชของหน่วยงานกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช ปี 2566 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานผลิตพันธุ์พืช  การรายงานปัญห…

การประชุมพิจารณางานวิจัยปี 2568 – 2570 ครั้งที่ 2 ของกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช ระหว่างวันที่ 8 – 9 มิถุนายน 2566

การประชุมพิจารณางานวิจัยปี 2568 – 2570 ครั้งที่ 2 ของกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช ระหว่างวันที่ 8 – 9 มิถุนายน 2566 วันที่ 8 – 9 มิถุนายน 2566 น.ส.ศิริลักษณ์ จิตรอักษร ผู้อำนวยการกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช เป็นประธานการประชุมพิจารณางานวิจัยปี 2…

มาตราการ 3 สาร พาราควอต ไกลโฟเสต และคลอไพริพอส

รู้จริงเรื่องพืชกับกรมวิชาการเกษตร

หลักการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวไว้ใช้เอง 

รู้จริงเรื่องพืชกับกรมวิชาการเกษตร

หลักการเก็บเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงไว้ใช้เอง

รู้จริงเรื่องพืชกับกรมวิชาการเกษตร

หลักการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองไว้ใช้เอง 

รู้จริงเรื่องพืชกับกรมวิชาการเกษตร 

หลักการเก็บเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศไว้ใช้เอง

รู้จริงเรื่องพืชกับกรมวิชาการเกษตร 

สารเคมีคลุกเมล็ดที่ได้รับการขึ้นทะเบียนของกรมวิชาการเกษตร

Smart Box กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช

การทดสอบความงอกเมล็ดพันธุ์ผักกาดหัวอย่างง่าย

การผลิตเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศอินทรีย์พันธุ์ผสมเปิด