Menu +

หน้าแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์ กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช

ประกาศกรมวิชาการเกษตร บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 ตำแหน่ง

ประกาศกรมวิชาการเกษตร บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (กวม.) ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร (กวม.) Download บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานการเกษตร กวม.

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

บัญชีรายชื่อผู้ผ้านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน (กวม.) ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง (กวม.) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเกษตร (กวม.) Download บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร พนง.ราชการ

ประชุมแนวทางการนำเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วไปใช้ประโยชน์

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 นางสาวฉันทนา คงนคร เป็นประธาน ในการประชุมแนวทางการนำเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วไปใช้ประโยชน์ และการเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการวิจัยและผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว (ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง) คุณภาพดีเพื่อรองรับการผลิตพืชภายใต้ว…

ประชุมชี้แจงแนวทางการยื่นคำของบประมาณผ่านระบบ NRIIS ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 นางสาวฉันทนา คงนคร ผู้อำนวยการกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการยื่นคำของบประมาณผ่านระบบ NRIIS สำหรับ Fundamental Fund ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช  ซึ่งได้มอบหมายให้หัวหน้าโค…

ประชุมพิจารณาจัดทำตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการนำผลงานวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมายเพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 14 ตุลาคม 2563 นางสาวฉันทนา คงนคร ผู้อำนวยการกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช เป็นประธานการประชุมพิจารณาจัดทำตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการนำผลงานวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมายเพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยได้คัดเลือกผลงานว…

ถวายภัตตาหารเช้า และทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 นางสาวฉันทนา คงนคร ผู้อำนวยการกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม และหัวหน้าฝ่าย รวมทั้งเจ้าหน้าที่กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช ร่วมพิธีถวายภัตตาหารเช้า และทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระสงฆ์จำนวน 20 รูป เพ…

ต้อนรับอธิบดีกรมวิชาการเกษตร (นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ)

วันที่ 6 ตุลาคม 2563 นางสาวฉันทนา คงนคร ผู้อำนวยการกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช ผู้อำนวยการกลุ่ม หัวหน้าฝ่าย รวมทั้งเจ้าหน้าที่กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช พร้อมด้วยผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชทั้ง 5 ศูนย์ (เข้าร่วมผ่านระบบ VDO Conferenc…

มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีแด่ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 นางสาวฉันทนา คงนคร ผู้อำนวยการกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช พร้อมด้วยผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชทั้ง 5 ศูนย์ ผู้อำนวยการกลุ่ม และหัวหน้าฝ่าย รวมทั้งเจ้าหน้าที่กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช ร่วมแสดงความยินดีและมอบกระเช…

ร่วมแสดงมุทิตาจิตและมอบของที่ระลึกแด่ อธิบดี และรองอธิบดี กรมวิชาการเกษตร

วันที่ 28 กันยายน 2563 นางสาวฉันทนา คงนคร ผู้อำนวยการกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช พร้อมด้วยผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชทั้ง 5 ศูนย์ ผู้อำนวยการกลุ่ม และหัวหน้าฝ่าย รวมทั้งเจ้าหน้าที่กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช ร่วมแสดงมุทิตาจิตและมอบของ…

ติดตามการผลิตพืชพันธุ์ดีเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว และเมล็ดพันธุ์งาอินทรีย์ ณ ศวม.ลพบุรี

เมื่อวันที่ 24 – 25 กันยายน 2563 นางสาวศิริลักษณ์ จิตรอักษร ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารโครงการและวางแผนการผลิต พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงานการผลิตพืชพันธุ์ดีเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว (เพิ่มเติม) และการผลิตเมล็ดพันธุ์งาอินทรีย์ในระยะเก็บเกี่ยว

มาตราการ 3 สาร พาราควอต ไกลโฟเสต และคลอไพริพอส

รู้จริงเรื่องพืชกับกรมวิชาการเกษตร

หลักการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวไว้ใช้เอง 

รู้จริงเรื่องพืชกับกรมวิชาการเกษตร

หลักการเก็บเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงไว้ใช้เอง

รู้จริงเรื่องพืชกับกรมวิชาการเกษตร

หลักการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองไว้ใช้เอง 

รู้จริงเรื่องพืชกับกรมวิชาการเกษตร 

หลักการเก็บเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศไว้ใช้เอง

รู้จริงเรื่องพืชกับกรมวิชาการเกษตร 

สารเคมีคลุกเมล็ดที่ได้รับการขึ้นทะเบียนของกรมวิชาการเกษตร