หมวดหมู่: กิจกรรม กวม.

การประชุมเพื่อพิจารณาปรับแก้ไขคู่มือการปฏิบัติงานด้านผลิตเมล็ดพันธุ์ตามโครงการกระจายพืชพันธุ์ดีสู่กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ (เงินรายได้ฯ)

เมื่อวันที่ 6 &#8211 […]

ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชสวน

วันที่ 31 พฤษภาคม &# […]

คณะผู้บริหาร ข้าราชการ กรมวิชาการเกษตร ลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566

  เมื่อวันที่ 3 […]

หน้าถัดไป »