คลังเอกสารความรู้

เวอร์ชั่นเต็ม: พันธุ์มันสำปะหลังที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม ในเขตภาคกลางและภาคตะวันตก
          มันสำปะหลังเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย สามารถทำรายได้จากการส่งออกผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆไปสู่มากกว่า 100 ประเทศทั่วโลกปีละไม่น้อยกว่า 40,000 ล้านบาท แต่เนื่องจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปและเกษตรกรขาดความเข้าใจในการป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้ง จึงทำให้มีการระบาดในทุกจังหวัดที่มีการปลูกมันสำปะหลัง และที่ประสบความเสียหายมาก ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา กาญจนบุรี สระแก้ว และกำแพงเพชร เป็นต้น