คลังเอกสารความรู้

เวอร์ชั่นเต็ม: ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เบื้องต้น (ศทส.)
          ปัจจุบันเทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาประเทศในหลายๆ ด้านทั้งทางตรงและทางอ้อม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนมีความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ นอกจากนี้เทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว อีกทั้งเป็นศาสตร์ที่รวมความหลากหลายทางด้านเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน อาทิเช่น ด้านสำรวจทางภูมิศาสตร์ ด้านการคำนวณ ด้านแผนที่ ด้านการแสดงผล ด้านการจัดการข้อมูล และด้านการจัดการองค์กร เป็นต้น