คลังเอกสารความรู้

เวอร์ชั่นเต็ม: การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
          สถิติเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นเพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกับปรากฏการณ์ธรรมชาติทางวิทยาศาสตร์ ทางสังคม การบริหารธุรกิจ และการปกครอง จัดเป็นเทคนิคที่ใช้แก้ปัญหาโดยการวินิจฉัยข้อมูล ช่วยให้เกิดการตัดสินใจจากพื้นฐานความไม่แน่นอน เป็นวิธีทางวิทยาศาสตร์ที่ช่วยในการตัดสินใจในรูปของตัวเลข การรวบรวมข้อความจริงมาศึกษา การสรุปผลที่ได้จากการทดลองในรูปของตัวอย่างและนำมากล่าวโดยอ้างตามหลักของความน่าจะเป็นหรือโอกาส (probability) โดยใช้การตัดสินใจทางสถิติ (statistical decision)