คลังเอกสารความรู้

เวอร์ชั่นเต็ม: การใช้เครื่องระบุตำแหน่งพื้นโลก
          ระบบค้นหาพิกัดตำแหน่งบนพื้นผิวโลกด้วยสัญญาณดาวเทียม(GPS) ซึ่งคิดค้นและพัฒนาโดยกระทรวงกลาโหมแห่งสหรัฐอเมริกา เพื่อใช้ในการกำหนดพิกัดตำแหน่งบนผิวโลก ทั้งบนผืนดิน อากาศ และทะเล ระบบ GPS ทำงานผ่านสัญญาณวิทยุแบบไมโครเวฟที่ส่งมาจากดาวเทียมบนท้องฟ้าไปยังเครื่องรับสัญญาณบนพื้นดิน สัญญาณวิทยุที่รวบรวมจากดาวเทียมต่างๆ จะนำมาใช้ในการคำนวณระยะทางระหว่างเครื่องรับสัญญาณและดาวเทียมแต่ละดวง ในปัจจุบันเครื่องรับสัญญาณ GPS มีขนาดเล็กลงและราคาถูกลง ส่งผลให้สามารถนำมาใช้งานในเชิงพาณิชย์ได้หลายรูปแบบ อาทิ ระบบบริหารการจัดการขนส่ง การควบคุม การนำทาง การจัดระยะ การวัดระดับความสูง การชี้พิกัดของตัวผู้ใช้ และการรักษาความปลอดภัย