คลังเอกสารความรู้

เวอร์ชั่นเต็ม: การจัดการศัตรูมังคุดเพื่อการส่งออก
          ประเทศไทยเป็นประเทศผู้ผลิตและส่งออกมังคุดรายใหญ่ที่สำคัญของโลก ตลาดส่งออกมังคุดผลสดที่สำคัญได้แก่ เวียดนาม จีนและฮ่องกง สำหรับมังคุดแช่แข็ง ได้แก่ เกาหลีใต้ ไต้หวัน และฮ่องกง โดยมีประเทศคู่แข่งที่สำคัญคือ อินโดนีเซีย และเวียดนาม ซึ่งปัจจุบันประเทศเวียดนำมนำเข้ำมังคุดไทยเพิ่มขึ้น และเป็นนายหน้ำส่งออกไปยังประเทศที่ 3 ได้แก่ จีน โดยใช้สิทธิการค้าชายแดน นอกจากนี้ ยังส่งออกมังคุดผลสดไปยังญี่ปุ่นโดยผ่านการอบไอน้ำ และอเมริกาโดยผ่ำนการฉายรังสี เพื่อกำจัดศัตรูพืชกักกัน