คลังเอกสารความรู้

เวอร์ชั่นเต็ม: การจัดการศัตรูหน่อไม้ฝรั่งเพื่อการส่งออก
          ปัญหาของศัตรูพืชที่มีผลกระทบต่อผลผลิตและคุณภาพในการส่งออกของหน่อไม้ฝรั่ง สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช จึงได้จัดทำเอกสารวิชาการ เรื่อง การจัดการศัตรูหน่อไม้ฝรั่งเพื่อการส่งออก โดยรวบรวม ทบทวน ปรับปรุงและเพิ่มเติมข้อมูลทางวิชาการที่ได้จากผลงานวิจัยของหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ โรคของหน่อไม้ฝรั่ง แมลงของหน่อไม้ฝรั่ง และวัชพืชในแปลงหน่อไม้ฝรั่งตลอดจนข้อมูลวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว และขั้นตอนการปฎิบัติต่อหน่อไม้ฝรั่ง ซึ่งได้นำข้อมูลมาประมวลและกลั่นกรองให้ถูกต้องโดยผู้รู้ ผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะทำงาน เพื่อจัดเป็นองค์ความรู้ที่สมบูรณ์ ครบถ้วน ถูกต้อง เหมาะสม และสามารถนำไปปฏิบัติได้