คลังเอกสารความรู้

เวอร์ชั่นเต็ม: การผลิตส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง
          ส้มโอทับทิมสยามมีการปลูกกันมากในพื้นที่อ้าเภอเมืองและอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเดิมพื้นที่บริเวณนี้จะเป็นพื้นที่ราบลุ่มมีการท้านาข้าวมาก่อน มีระดับน้้าใต้ดินสูง ดินเหนียวจัด เมื่อทำนาข้าวไม่ได้ผล เนื่องจากประสบกับปัญหาน้ำเค็ม มีน้ำท่วมขังทุกปี ประกอบกับในพื้นที่หมู่บ้านแสงวิมานซึ่งอยู่ใกล้เคียงกันปลูกส้มโอได้ผลดี เกษตรกรจึงหันมาขุดร่องสวนเพื่อปลูกส้มโอกันมากขึ้น เดิมเกษตรกรในพื้นที่จะนิยมปลูกส้มโอพันธุ์ทองดี ต่อมาเมื่อมีการน้าส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามมาปลูกได้ผลดีรสชาติอร่อย มีราคาสูง เกษตรกรจึงหันมาปลูกพันธุ์ทับทิมสยามกันมากขึ้น