คลังเอกสารความรู้

เวอร์ชั่นเต็ม: ฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด
ฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด เป็นรายการทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทที่ให้บริการในห้องสมุด ห้องสมุดกรมวิชาการเกษตรได้นำโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช้ในการค้นหารายการทรัพยากรสารสนเทศแทนการค้นหาจากบัตรรายการแบบเดิม ซึ่งสามารถค้นได้จากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการในห้องสมุด หรือค้นจากภายนอกกรมวิชาการเกษตรผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต