คลังเอกสารความรู้

เวอร์ชั่นเต็ม: ระบบฐานข้อมูลพันธุ์พืช
         การจัดการข้อมูลให้เป็นระบบสารสนเทศในลักษณะฐานข้อมูลสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดให้กับทุกหน่วยงาน เนื่องจากปริมาณข้อมูลที่จัดเก็บเป็นแบบแฟ้มข้อมูล ทำให้มีแฟ้มข้อมูลเป็นจำนวนมาก เกิดความซ้ำซ้อนของข้อมูลก่อให้เกิดปัญหามากมาย ดังนั้น การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์จัดทำระบบฐานข้อมูลพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตรที่ประกอบไปด้วยหมวดพันธุ์พืช ประเภทพันธุ์พืชรับรอง วันที่รับรอง ปีรับรอง ชื่อพันธุ์พืช ประวัติ ลักษณะประจำพันธุ์ ลักษณะเด่น พื้นที่แนะนำ และรูปภาพ จะช่วยให้บุคลากรและผู้สนใจสามารถใช้งานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องแม่นยำ และประหยัดเวลาในการสืบค้นหารายละเอียดข้อมูลพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร