คลังเอกสารความรู้

เวอร์ชั่นเต็ม: เทคโนโลยีการผลิตมะเขือเทศแบบผสมผสาน
          มะเขือเทศ (Lycopersicon esculentum Mill.) จัดอยู่ในอันดับ Polemoniales ตระกูล Solanaceae เป็นพืชผักตระกูลเดียวกับพริกและมะเขือ มันฝรั่ง และยาสูบ ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจมาก ชนิดหนึ่งของประเทศไทย เนื่องจากเป็นพืชที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์มากมาย เช่น ใช้ในการบริโภคสด  นำไปประกอบอาหารได้หลายชนิด และมีคุณค่าทางอาหารสูงโดยเฉพาะวิตามินเอและซี นอกจากเกษตรกรจะปลูกมะเขือเทศขายส่งเพื่อการบริโภคสดแล้ว ยังผลิตส่งโรงงานเพื่อนำไปแปรรูปเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรม เกษตรอย่างกว้างขวาง เช่น เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมผลิตน้ำมะเขือเทศ น้ำมะเขือเทศเข้มข้น ซอสมะเขือเทศ  เป็นต้น ดังนั้น ความต้องการของตลาดมะเขือเทศจึงมีอยู่ตลอดทั้งปี  การผลิตมะเขือเทศของไทยแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ มะเขือเทศที่ใช้ในการบริโภคผลสด (fresh market tomato) และมะเขือเทศที่ใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมการเกษตร (processing tomato)