คลังเอกสารความรู้

เวอร์ชั่นเต็ม: เทคโนโลยีการผลิตสละ
เทคโนโลยีการผลิตสละ

          การจัดการองค์ความรู้ (Knowledge management) เป็นการรวบรวมองความรู้ที่มีอยู่ในส่วนราชการ ไม่ว่าจะอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบเพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น การจัดการองค์ความรู้ เรื่องเทคโนโลยีการผลิตสละ จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ของบุคลากรในหน่วยงานให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องการจัดการความรู้ และเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน ทั้งในส่วนการจัดทํารายการองค์ความรู้ ปรับปรุงองค์ความรู้ และศึกษาเทคโนโลยีการผลิต รวมไปถึงการประมวลและกลั่นกรององค์ความรู้ และการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ซึ่งมีขั้นตอนที่ใช้ทักษะ ความรู้หรือประสบการณ์ ที่ประกอบด้วยพันธุ์ปลูก การปลูกและการดูแลรักษา การป้องกันกําจัดโรค และแมลงศัตรู การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว โดยการจัดทําเอกสารเทคโนโลยีการผลิตสละนี้ จะเป็นประโยชน์สําหรับบุคลากรของกรมวิชาการเกษตรในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตสละเพิ่มขึ้นต่อไป