คลังเอกสารความรู้

เวอร์ชั่นเต็ม: รายงานประจำปี 2563 กรมวิชาการเกษตร
[attachment=3008]

- ผลการดำเนินงานตามภารกิจ
- การถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงสังคมและเชิงพาณิชย์
- ผลการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน
- ผลการดำเนินงานด้านต่างๆ
- กิจกรรมกรมวิชาการเกษตร