คลังเอกสารความรู้

เวอร์ชั่นเต็ม: เทคโนโลยีการใช้ชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืชในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
เทคโนโลยีการใช้ชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืชในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
         องค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการใช้ชีวภัณฑ์ควบคุมโรคและแมลงศัตรูพืช เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนการผลิตพืชโดยใช้เทคโนโลยีที่มีความปลอดภัยทั้งต่อเกษตรกรผู้ผลิต ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็ นความต้องการของสังคมและผู้เกี่ยวข้องตลอดสายโซ่การผลิตขณะที่กรมวิชาการเกษตรมีการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืชโดยใช้ชีวภัณฑ์ จนได้ชีวภัณฑ์หลายชนิดที่สามารถควบคุมศัตรูพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการขยายผลสู่หน่วยงานในภูมิภาคให้เกษตรกรนําไปใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง ทั้งโดยการนํามาทดสอบและปรับใช้เพื่อแก้ปัญหาศัตรูพืชในแปลงเกษตรกร การขับเคลื่อนผ่านโครงการตามนโยบายต่างๆ ทําให้เกษตรกรยอมรับและต้องการนําไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้ นเรื่อยๆ

          การจัดการความรู้ เรื่อง “เทคโนโลยีการใช้ชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืชในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน” ซึ่งประกอบด้วย สถานการณ์การผลิตพืชในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน การระบาดและการควบคุมศัตรูพืชในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน การใช้ชีวภัณฑ์ควบคุมโรคพืช ชีวภัณฑ์ควบคุมแมลงศัตรูพืช และคําแนะนําการใช้ชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืชในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน