คลังเอกสารความรู้

เวอร์ชั่นเต็ม: สรีรวิทยาของมันสำปะหลังที่มีศักยภาพในการดูดซับก๊าซเรือนกระจก
          สรีรวิทยาของพันธุ์มันสำปะหลังที่มีศักยภาพในการดูดซับก๊าซเรือนกระจก เป็นองค์ความรู้ที่ช่วยอธิบายผลของความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์และความเข้มแสงในสภาพอากาศต่อกระบวนการทางสรีรวิทยาของมันสำปะหลัง ทั้งเป็นฐานข้อมูลคุณลักษณะทางสรีรวิทยาของพันธุ์มันสำปะหลังที่มีศักยภาพในการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ในกระบวนการสังเคราะห์แสง เพื่อรับมือเตรียมความพร้อมในการร่วมกันป้องกันกับปัญหาภาวะโลกร้อน (Global Warming) และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ต่อไป