คลังเอกสารความรู้

เวอร์ชั่นเต็ม: การิเคราะห์วอเตอร์ฟุตพริ้นท์ของการผลิตแป้งดิบมันสำปะหลัง
การิเคราะห์วอเตอร์ฟุตพริ้นท์ของการผลิตแป้งดิบมันสำปะหลัง


          วิจัยและพัฒนาวอเตอร์ฟุตพริ้นท์ของการผลิตพืช เศรษฐกิจ ภายใต้แผนงานวิจัย วิจัยและพัฒนาระบบการผลิตพืชสู่เกษตรที่เป็นมิตรกับสภาพภูมิอากาศ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยแนวทางและการวิเคราะห์ค่าวอเตอร์ฟุตพริ้นท์ของการผลิตแป้งดิบมันสำปะหลัง ในส่วนกระบวนการแปรรูปของโรงงานผลิตแป้งดิบ ตลอดจนการคำนวณหาค่าวอเตอร์ฟุตพริ้นท์ของวัตถุดิบหัวสดมัน สำปะหลังตลอดห่วงโซ่การผลิตจนสิ้นสุดการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์แป้งดิบ