คลังเอกสารความรู้
คู่มือศัตรูพริก - printable_version

+- คลังเอกสารความรู้ (https://www.doa.go.th/share)
+-- คลังข้อมูล: โปสเตอร์ อินโฟกราฟิกส์ (https://www.doa.go.th/share/forumdisplay.php?fid=1)
+--- คลังข้อมูล: การอารักขาพืช (https://www.doa.go.th/share/forumdisplay.php?fid=31)
+--- เรื่อง: คู่มือศัตรูพริก (/showthread.php?tid=1143)คู่มือศัตรูพริก - doa - 15-02-2016

พริกเป็นพืชผักเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทยใช้เป็นวัตถุดิบที่สำคัญที่ใช้ในการ ประกอบอาหารโดยเฉพาะอาหารไทยและเป็นพืชส่งออกที่สำคัญทำรายได้เข้าสู่ประเทศอย่าง มาก อย่างไรก็ตาม การผลิตพริกให้มีคุณภาพ เกษตรกรจำเป็นต้องให้ความดูแลอย่างดี เนื่องจากมีปัญหาศัตรูพืชมากมายหลายชนิด ทั้ง แมลง ไร โรคพืช และวัชพืช บางชนิดมีการ ระบาดที่รุนแรง และบางชนิดเป็นศัตรูชนิดใหม่
      เอกสารวิชาการ “ศัตรูพริก” เล่มนี้ ได้รวบรวมชนิดของศัตรูพริกประเภทต่างๆ ทั้งแมลง ไร โรคพืช และวัชพืช ที่พบจากการสำรวจศัตรูพริกในแหล่งปลูกพริกที่สำคัญของ ประเทศไทยโดยนักวิชาการกลุ่มบริหารศัตรูพืช กลุ่มกีฏและสัตววิทยา และกลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดศรีสะเกษ และภาคตะวันตก ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี