คลังเอกสารความรู้
คู่มือการป้องกันกำจัดศัตรูปาล์มน้ำมันโดยวิธีผสมผสาน - printable_version

+- คลังเอกสารความรู้ (https://www.doa.go.th/share)
+-- คลังข้อมูล: โปสเตอร์ อินโฟกราฟิกส์ (https://www.doa.go.th/share/forumdisplay.php?fid=1)
+--- คลังข้อมูล: การอารักขาพืช (https://www.doa.go.th/share/forumdisplay.php?fid=31)
+--- เรื่อง: คู่มือการป้องกันกำจัดศัตรูปาล์มน้ำมันโดยวิธีผสมผสาน (/showthread.php?tid=1163)คู่มือการป้องกันกำจัดศัตรูปาล์มน้ำมันโดยวิธีผสมผสาน - doa - 29-02-2016

[attachment=1241]