คลังเอกสารความรู้
เฝ้าระวังโรคใบด่างมันสำปะหลัง - printable_version

+- คลังเอกสารความรู้ (https://www.doa.go.th/share)
+-- คลังข้อมูล: โปสเตอร์ อินโฟกราฟิกส์ (https://www.doa.go.th/share/forumdisplay.php?fid=1)
+--- คลังข้อมูล: การอารักขาพืช (https://www.doa.go.th/share/forumdisplay.php?fid=31)
+--- เรื่อง: เฝ้าระวังโรคใบด่างมันสำปะหลัง (/showthread.php?tid=1178)เฝ้าระวังโรคใบด่างมันสำปะหลัง - doa - 07-03-2016

[attachment=1299]