คลังเอกสารความรู้
การผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองให้มีคุณภาพดี - printable_version

+- คลังเอกสารความรู้ (https://www.doa.go.th/share)
+-- คลังข้อมูล: การจัดการความรู้ KM (https://www.doa.go.th/share/forumdisplay.php?fid=62)
+--- คลังข้อมูล: พันธุ์พืชและปัจจัยผลิต (https://www.doa.go.th/share/forumdisplay.php?fid=61)
+--- เรื่อง: การผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองให้มีคุณภาพดี (/showthread.php?tid=2406)การผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองให้มีคุณภาพดี - doa - 18-09-2020

ถั่วเหลืองจัดอยู่ในกลุ่มพืชที่ผลิตเพื่อทดแทนการนำเข้า แม้ว่าทั้งภาครัฐและเอกชนได้ร่วมมือส่งเสริมการผลิตตลอดมา แต่ผลผลิตยังไม่เพียงพอกับความต้องการใช้ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะความต้องการใช้ถั่วเหลืองคุณภาพดี เพื่อการบริโภคและอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ เนื่องจากผลตอบแทนการผลิตต่ำกว่าพืชชนิดอื่น เช่น ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ้อย และมันสำปะหลัง เป็นต้น และที่สำคัญคือ การขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่มีคุณภาพดี ซึ่งถั่วเหลืองเป็นพืชที่เมล็ดพันธุ์เสื่อมคุณภาพง่าย การผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองให้มีคุณภาพดีต้องใช้เทคโนโลยีเฉพาะทางทุกขั้นตอน.pdf   01 การผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองให้มีคุณภาพดี.pdf (ขนาด: 12.29 MB / ดาวน์โหลด: 7,947)