คลังเอกสารความรู้
พันธุ์มันสำปะหลังที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม ในเขตภาคกลางและภาคตะวันตก - printable_version

+- คลังเอกสารความรู้ (https://www.doa.go.th/share)
+-- คลังข้อมูล: การจัดการความรู้ KM (https://www.doa.go.th/share/forumdisplay.php?fid=62)
+--- คลังข้อมูล: พันธุ์พืชและปัจจัยผลิต (https://www.doa.go.th/share/forumdisplay.php?fid=61)
+--- เรื่อง: พันธุ์มันสำปะหลังที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม ในเขตภาคกลางและภาคตะวันตก (/showthread.php?tid=2407)พันธุ์มันสำปะหลังที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม ในเขตภาคกลางและภาคตะวันตก - doa - 24-09-2020

          มันสำปะหลังเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย สามารถทำรายได้จากการส่งออกผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆไปสู่มากกว่า 100 ประเทศทั่วโลกปีละไม่น้อยกว่า 40,000 ล้านบาท แต่เนื่องจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปและเกษตรกรขาดความเข้าใจในการป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้ง จึงทำให้มีการระบาดในทุกจังหวัดที่มีการปลูกมันสำปะหลัง และที่ประสบความเสียหายมาก ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา กาญจนบุรี สระแก้ว และกำแพงเพชร เป็นต้น