คลังเอกสารความรู้
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เบื้องต้น (ศทส.) - printable_version

+- คลังเอกสารความรู้ (https://www.doa.go.th/share)
+-- คลังข้อมูล: การจัดการความรู้ KM (https://www.doa.go.th/share/forumdisplay.php?fid=62)
+--- คลังข้อมูล: เทคโนโลยีสารสนเทศ (https://www.doa.go.th/share/forumdisplay.php?fid=66)
+--- เรื่อง: ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เบื้องต้น (ศทส.) (/showthread.php?tid=2409)ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เบื้องต้น (ศทส.) - doa - 24-09-2020

          ปัจจุบันเทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาประเทศในหลายๆ ด้านทั้งทางตรงและทางอ้อม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนมีความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ นอกจากนี้เทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว อีกทั้งเป็นศาสตร์ที่รวมความหลากหลายทางด้านเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน อาทิเช่น ด้านสำรวจทางภูมิศาสตร์ ด้านการคำนวณ ด้านแผนที่ ด้านการแสดงผล ด้านการจัดการข้อมูล และด้านการจัดการองค์กร เป็นต้น