คลังเอกสารความรู้
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ - printable_version

+- คลังเอกสารความรู้ (https://www.doa.go.th/share)
+-- คลังข้อมูล: การจัดการความรู้ KM (https://www.doa.go.th/share/forumdisplay.php?fid=62)
+--- คลังข้อมูล: เทคโนโลยีสารสนเทศ (https://www.doa.go.th/share/forumdisplay.php?fid=66)
+--- เรื่อง: การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ (/showthread.php?tid=2410)การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ - doa - 24-09-2020

          สถิติเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นเพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกับปรากฏการณ์ธรรมชาติทางวิทยาศาสตร์ ทางสังคม การบริหารธุรกิจ และการปกครอง จัดเป็นเทคนิคที่ใช้แก้ปัญหาโดยการวินิจฉัยข้อมูล ช่วยให้เกิดการตัดสินใจจากพื้นฐานความไม่แน่นอน เป็นวิธีทางวิทยาศาสตร์ที่ช่วยในการตัดสินใจในรูปของตัวเลข การรวบรวมข้อความจริงมาศึกษา การสรุปผลที่ได้จากการทดลองในรูปของตัวอย่างและนำมากล่าวโดยอ้างตามหลักของความน่าจะเป็นหรือโอกาส (probability) โดยใช้การตัดสินใจทางสถิติ (statistical decision)