คลังเอกสารความรู้
การจัดเตรียมและบันทึกข้อมูลในระบบคลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร - printable_version

+- คลังเอกสารความรู้ (https://www.doa.go.th/share)
+-- คลังข้อมูล: การจัดการความรู้ KM (https://www.doa.go.th/share/forumdisplay.php?fid=62)
+--- คลังข้อมูล: เทคโนโลยีสารสนเทศ (https://www.doa.go.th/share/forumdisplay.php?fid=66)
+--- เรื่อง: การจัดเตรียมและบันทึกข้อมูลในระบบคลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร (/showthread.php?tid=2421)การจัดเตรียมและบันทึกข้อมูลในระบบคลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร - doa - 24-09-2020

         เพื่อเป็นแนวปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บข้อมูลผลงานวิจัยเข้าสู่ระบบคลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร เพื่อให้การปฏิบัติงานสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บข้อมูล

[attachment=2882]
[attachment=2883]
[attachment=2884]
[attachment=2885]
[attachment=2886]