คลังเอกสารความรู้
คู่มือปฏิบัติงานการตรวจสอบการควบคุมวัสดุ ทรัพย์สิน และรถราชการ - printable_version

+- คลังเอกสารความรู้ (https://www.doa.go.th/share)
+-- คลังข้อมูล: การจัดการความรู้ KM (https://www.doa.go.th/share/forumdisplay.php?fid=62)
+--- คลังข้อมูล: การบริหารจัดการองค์การ (https://www.doa.go.th/share/forumdisplay.php?fid=68)
+--- เรื่อง: คู่มือปฏิบัติงานการตรวจสอบการควบคุมวัสดุ ทรัพย์สิน และรถราชการ (/showthread.php?tid=2428)คู่มือปฏิบัติงานการตรวจสอบการควบคุมวัสดุ ทรัพย์สิน และรถราชการ - doa - 25-09-2020

         ด้วยความตระหนักถึงความสำคัญของการควบคุมทรัพย์สินราชการ ให้มีการใช้อย่างคุ้มค่าเต็มประสิทธิภาพ ไม่รั่วไหลและไม่สูญหาย จึงรวบรวมองค์ความรู้เป็นแนวทางการบันทึกการควบคุมวัสดุ ทรัพย์สิน (ทะเบียนคุมทรัพย์สิน) และรถราชการ