คลังเอกสารความรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพงานบริหารการพัสดุและทรัพย์สิน - printable_version

+- คลังเอกสารความรู้ (https://www.doa.go.th/share)
+-- คลังข้อมูล: การจัดการความรู้ KM (https://www.doa.go.th/share/forumdisplay.php?fid=62)
+--- คลังข้อมูล: การบริหารจัดการองค์การ (https://www.doa.go.th/share/forumdisplay.php?fid=68)
+--- เรื่อง: การเพิ่มประสิทธิภาพงานบริหารการพัสดุและทรัพย์สิน (/showthread.php?tid=2430)การเพิ่มประสิทธิภาพงานบริหารการพัสดุและทรัพย์สิน - doa - 25-09-2020

          เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุหรือเจ้าหน้าที่พัสดุและผู้ที่สนใจ ใช้เป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงหรือความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น และสำหรับให้ผู้ตรวจสอบภายในใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และผู้บริหารใช้ในการกำกับดูแลการจัดหาพัสดุและการบริหารพัสดุ ให้สอดคล้องกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ทำให้การตรวจสอบเป็นไปโดยถูกต้อง รวดเร็ว ประหยัดเวลา มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงเพื่อเพิ่มคุณค่าการปฏิบัติงาน ทั้งในเชิงรับที่เน้นการแก้ไขข้อผิดพลาด ให้ทันเวลา และเป็นการป้องกันความเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และสามารถบริหารจัดการด้านพัสดุ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ