คลังเอกสารความรู้
การผลิตชีวภัณฑ์ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง - printable_version

+- คลังเอกสารความรู้ (https://www.doa.go.th/share)
+-- คลังข้อมูล: การจัดการความรู้ KM (https://www.doa.go.th/share/forumdisplay.php?fid=62)
+--- คลังข้อมูล: พันธุ์พืชและปัจจัยผลิต (https://www.doa.go.th/share/forumdisplay.php?fid=61)
+--- เรื่อง: การผลิตชีวภัณฑ์ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง (/showthread.php?tid=2432)การผลิตชีวภัณฑ์ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง - doa - 25-09-2020

          ศัตรูพืช เป็นอุปสรรคสำคัญอย่างหนึ่งในการปลูกพืช ซึ่งศัตรูพืชส่วนใหญ่หลายชนิดทำลายพืชอาหาร ตั้งแต่เริ่มงอกจนถึงระยะเก็บเกี่ยว ทำให้ผลผลิตและคุณภาพของพืชเสียหาย หรือลดลงในลักษณะการทาลายที่แตกต่างกัน

          การควบคุมศัตรูพืชเพื่อลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นมีหลายวิธี วิธีที่ง่าย สะดวก และเห็นผลรวดเร็ว เสียค่าใช้จ่ายน้อย และคุ้มค่าในการลงทุนคือการใช้สารเคมี ซึ่งสามารถลดปัญหาการขาดแคลนพืชอาหารได้ดีกว่าวิธีอื่น แต่เนื่องจากในการบริโภคอย่างพอเพียง จึงทาให้มีการใช้สารเคมีอย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง ใช้อย่างขาดความระมัดระวัง ขาดความรับผิดชอบ หวังเพียงเพื่อเพิ่มผลผลิตของพืชที่ปลูกเท่านั้น