คลังเอกสารความรู้
ชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดศัตรูพืช - printable_version

+- คลังเอกสารความรู้ (https://www.doa.go.th/share)
+-- คลังข้อมูล: การจัดการความรู้ KM (https://www.doa.go.th/share/forumdisplay.php?fid=62)
+--- คลังข้อมูล: พันธุ์พืชและปัจจัยผลิต (https://www.doa.go.th/share/forumdisplay.php?fid=61)
+--- เรื่อง: ชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดศัตรูพืช (/showthread.php?tid=2443)ชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดศัตรูพืช - doa - 09-10-2020

ชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดศัตรูพืช

         การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีเป็นหลักการที่สำคัญในระบบการจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน (Integrated Pest Management-IPM) เป็นการแก้ปัญหาศัตรูพืชแบบบูรณาการโดยนำการป้องกันกำจัดศัตรูพืชวิธีการต่างๆ ที่เหมาะสมมาใช้ร่วมกัน เพื่อลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช ลดปัญหาสารพิษตกค้างเป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิต ลดการสร้างความต้านทานของศัตรูพืช ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญต่อการผลิตทางการเกษตร ปัจจุบันผู้บริโภคต้องการอาหารที่ปลอดภัยและมีคุณภาพตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหาร เกษตรกรในฐานะผู้ผลิตสินค้าเกษตรส่วนหนึ่งได้พยายามปรับเปลี่ยนมาใช้ชีวภัณฑ์หรือสารธรรมชาติ มาควบคุมแมลงศัตรูพืชและโรคพืชมากขึ้น