คลังเอกสารความรู้
รายงานประจำปี 2563 กรมวิชาการเกษตร - printable_version

+- คลังเอกสารความรู้ (https://www.doa.go.th/share)
+-- คลังข้อมูล: รายงานประจำปี (https://www.doa.go.th/share/forumdisplay.php?fid=69)
+--- คลังข้อมูล: รายงานประจำปี กรมวิชาการเกษตร (https://www.doa.go.th/share/forumdisplay.php?fid=60)
+--- เรื่อง: รายงานประจำปี 2563 กรมวิชาการเกษตร (/showthread.php?tid=2451)รายงานประจำปี 2563 กรมวิชาการเกษตร - doa - 09-09-2021

   

- ผลการดำเนินงานตามภารกิจ
- การถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงสังคมและเชิงพาณิชย์
- ผลการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน
- ผลการดำเนินงานด้านต่างๆ
- กิจกรรมกรมวิชาการเกษตร