คลังเอกสารความรู้
10 อันดับสินค้าเกษตรนำเข้าผ่านด่านตรวจพืช - printable_version

+- คลังเอกสารความรู้ (https://www.doa.go.th/share)
+-- คลังข้อมูล: โปสเตอร์ อินโฟกราฟิกส์ (https://www.doa.go.th/share/forumdisplay.php?fid=1)
+--- คลังข้อมูล: เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออก พืชและสินค้าเกษตร (https://www.doa.go.th/share/forumdisplay.php?fid=71)
+--- เรื่อง: 10 อันดับสินค้าเกษตรนำเข้าผ่านด่านตรวจพืช (/showthread.php?tid=2462)10 อันดับสินค้าเกษตรนำเข้าผ่านด่านตรวจพืช - doa - 28-10-2021

10 อันดับสินค้าเกษตรนำเข้าผ่านด่านตรวจพืช