คลังเอกสารความรู้
การนำเข้ากะท่อมกับกฏหมายกักพืช - printable_version

+- คลังเอกสารความรู้ (https://www.doa.go.th/share)
+-- คลังข้อมูล: โปสเตอร์ อินโฟกราฟิกส์ (https://www.doa.go.th/share/forumdisplay.php?fid=1)
+--- คลังข้อมูล: เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออก พืชและสินค้าเกษตร (https://www.doa.go.th/share/forumdisplay.php?fid=71)
+--- เรื่อง: การนำเข้ากะท่อมกับกฏหมายกักพืช (/showthread.php?tid=2465)การนำเข้ากะท่อมกับกฏหมายกักพืช - doa - 28-10-2021

การนำเข้ากะท่อมกับกฏหมายกักพืช