คลังเอกสารความรู้
สรีรวิทยาของมันสำปะหลังที่มีศักยภาพในการดูดซับก๊าซเรือนกระจก - printable_version

+- คลังเอกสารความรู้ (https://www.doa.go.th/share)
+-- คลังข้อมูล: การจัดการความรู้ KM (https://www.doa.go.th/share/forumdisplay.php?fid=62)
+--- คลังข้อมูล: วิจัยด้านพืชและเทคโนโลยีการเกษตร (https://www.doa.go.th/share/forumdisplay.php?fid=63)
+--- เรื่อง: สรีรวิทยาของมันสำปะหลังที่มีศักยภาพในการดูดซับก๊าซเรือนกระจก (/showthread.php?tid=2472)สรีรวิทยาของมันสำปะหลังที่มีศักยภาพในการดูดซับก๊าซเรือนกระจก - doa - 01-04-2022

          สรีรวิทยาของพันธุ์มันสำปะหลังที่มีศักยภาพในการดูดซับก๊าซเรือนกระจก เป็นองค์ความรู้ที่ช่วยอธิบายผลของความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์และความเข้มแสงในสภาพอากาศต่อกระบวนการทางสรีรวิทยาของมันสำปะหลัง ทั้งเป็นฐานข้อมูลคุณลักษณะทางสรีรวิทยาของพันธุ์มันสำปะหลังที่มีศักยภาพในการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ในกระบวนการสังเคราะห์แสง เพื่อรับมือเตรียมความพร้อมในการร่วมกันป้องกันกับปัญหาภาวะโลกร้อน (Global Warming) และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ต่อไป