คลังเอกสารความรู้
การิเคราะห์วอเตอร์ฟุตพริ้นท์ของการผลิตแป้งดิบมันสำปะหลัง - printable_version

+- คลังเอกสารความรู้ (https://www.doa.go.th/share)
+-- คลังข้อมูล: องค์ความรู้ด้านพืช (https://www.doa.go.th/share/forumdisplay.php?fid=74)
+--- คลังข้อมูล: เทคโนโลยีการผลิตพืช (https://www.doa.go.th/share/forumdisplay.php?fid=79)
+--- เรื่อง: การิเคราะห์วอเตอร์ฟุตพริ้นท์ของการผลิตแป้งดิบมันสำปะหลัง (/showthread.php?tid=2567)การิเคราะห์วอเตอร์ฟุตพริ้นท์ของการผลิตแป้งดิบมันสำปะหลัง - doa - 22-02-2024

การิเคราะห์วอเตอร์ฟุตพริ้นท์ของการผลิตแป้งดิบมันสำปะหลัง


          วิจัยและพัฒนาวอเตอร์ฟุตพริ้นท์ของการผลิตพืช เศรษฐกิจ ภายใต้แผนงานวิจัย วิจัยและพัฒนาระบบการผลิตพืชสู่เกษตรที่เป็นมิตรกับสภาพภูมิอากาศ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยแนวทางและการวิเคราะห์ค่าวอเตอร์ฟุตพริ้นท์ของการผลิตแป้งดิบมันสำปะหลัง ในส่วนกระบวนการแปรรูปของโรงงานผลิตแป้งดิบ ตลอดจนการคำนวณหาค่าวอเตอร์ฟุตพริ้นท์ของวัตถุดิบหัวสดมัน สำปะหลังตลอดห่วงโซ่การผลิตจนสิ้นสุดการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์แป้งดิบ