ผลการค้นหา
เรื่อง หน่วยงาน หัวข้อ เนื้อเรื่อง อ่าน วันที่ [น้อย->มาก]
    หัวข้อ: การิเคราะห์วอเตอร์ฟุตพริ้นท์ของการผลิตแป้งดิบมันสำปะหลัง
หัวเรื่อง: การิเคราะห์วอเตอร์ฟุตพริ้นท์ของการผลิตแป้งดิบมันสำ...

การิเคราะห์วอเตอร์ฟุตพริ้นท์ของการผลิตแป้งดิบมันสำปะหลัง           วิจัยและพัฒนาวอเตอร์ฟุตพริ้นท์ของการผลิตพืช เศรษฐกิจ ภายใต้แผนงานวิจัย วิจัยและพัฒนาระบบการผลิตพืชสู่เกษตรที่เป็นมิตรกับสภาพภูมิ...
doa เทคโนโลยีการผลิตพืช 0 9 22-02-2024, 01:21
    หัวข้อ: การเลี้ยงหัวเชื้อตั้งต้นสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน Hapalosiphon ในอาหารเหลว BG-11
หัวเรื่อง: การเลี้ยงหัวเชื้อตั้งต้นสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน H...

การเลี้ยงหัวเชื้อตั้งต้นสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน Hapalosiphon ในอาหารเหลว BG-11 ในระดับห้องปฏิบัติการ กลุ่มวิจัยปฐพีวิทยา กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร           ประเทศไทยมีทรัพยากรชีวภาพจ...
doa การจัดการดินน้ำและปุ๋ย 0 886 24-07-2023, 10:05
    หัวข้อ: การเลี้ยงหัวเชื้อตั้งต้นสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินในอาหารเหลวจากน้ำปุ๋ยหมักมูลไก่
หัวเรื่อง: การเลี้ยงหัวเชื้อตั้งต้นสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินใน...

การเลี้ยงหัวเชื้อตั้งต้นสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน Hapalosiphon ในอาหารเหลวจากน้ำปุ๋ยหมักมูลไก่ในระดับห้องปฏิบัติการ กลุ่มวิจัยปฐพีวิทยา กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร           ประเทศไทยมีทร...
doa การจัดการดินน้ำและปุ๋ย 0 347 24-07-2023, 10:03
    หัวข้อ: การผลิตผลิตภัณฑ์แหนแดงร่วมกับสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินอัดเม็ด
หัวเรื่อง: การผลิตผลิตภัณฑ์แหนแดงร่วมกับสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเ...

การผลิตผลิตภัณฑ์แหนแดงร่วมกับสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินอัดเม็ด กลุ่มวิจัยปฐพีวิทยา กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร           “การผลิตผลิตภัณฑ์แหนแดงร่วมกับสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินอัดเม็ด” เป็น...
doa การจัดการดินน้ำและปุ๋ย 0 359 24-07-2023, 09:56
    หัวข้อ: การประเมินสมบัติของดินในพื้นที่ปลูกข้าวโพดหวาน
หัวเรื่อง: การประเมินสมบัติของดินในพื้นที่ปลูกข้าวโพดหวาน

การประเมินสมบัติของดินในพื้นที่ปลูกข้าวโพดหวาน กลุ่มวิจัยปฐพีวิทยา กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร           การประเมินสมบัติดินในพื้นที่ปลูกข้าวโพดหวาน เป็นส่วนหนึ่งของผลผลิตที่ได้จากการดำเ...
doa การจัดการดินน้ำและปุ๋ย 0 361 24-07-2023, 09:49
    หัวข้อ: การประเมินสมบัติของดินในพื้นที่ปลูกกระชาย
หัวเรื่อง: การประเมินสมบัติของดินในพื้นที่ปลูกกระชาย

การประเมินสมบัติของดินในพื้นที่ปลูกกระชาย กลุ่มวิจัยปฐพีวิทยา กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร           การประเมินสมบัติดินในพื้นที่ปลูกกระชาย เป็นส่วนหนึ่งของผลผลิตที่ได้จากการดำเนินงานของโ...
doa การจัดการดินน้ำและปุ๋ย 0 335 24-07-2023, 09:45
    หัวข้อ: การประเมินสมบัติของดินในพื้นที่ปลูกกระเจี๊ยบเขียว
หัวเรื่อง: การประเมินสมบัติของดินในพื้นที่ปลูกกระเจี๊ยบเขียว

การประเมินสมบัติของดินในพื้นที่ปลูกกระเจี๊ยบเขียว กลุ่มวิจัยปฐพีวิทยา กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร           การประเมินสมบัติดินในพื้นที่ปลูกกระเจี๊ยบเขียว เป็นส่วนหนึ่งของผลผลิตที่ได้จาก...
doa การจัดการดินน้ำและปุ๋ย 0 337 24-07-2023, 09:43
    หัวข้อ: การประเมินการปลดปล่อยธาตุอาหารของชีวมวล
หัวเรื่อง: การประเมินการปลดปล่อยธาตุอาหารของชีวมวล

การประเมินการปลดปล่อยธาตุอาหารของชีวมวล กลุ่มวิจัยปฐพีวิทยา กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร           การประเมินการปลดปล่อยธาตุอาหารของชีวมวล เป็นส่วนหนึ่งของผลผลิตที่ได้จากการดำเนินงานของโค...
doa การจัดการดินน้ำและปุ๋ย 0 404 24-07-2023, 09:42
    หัวข้อ: การใช้สารกำจัดแมลงและไรศัตรูพืช เพื่อแก้ไขปัญหาความต้านทานศัตรูพืช
หัวเรื่อง: การใช้สารกำจัดแมลงและไรศัตรูพืช เพื่อแก้ไขปัญหาควา...

การใช้สารกำจัดแมลงและไรศัตรูพืช เพื่อแก้ไขปัญหาความต้านทานศัตรูพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร           สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร มีหน้าที่ศึกษา ค้นคว้า วิจัย ...
doa พันธุ์พืชและปัจจัยผลิต 0 1,537 20-06-2023, 01:35
    หัวข้อ: โรคทุเรียน
หัวเรื่อง: โรคทุเรียน

โรคทุเรียน สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร           การจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า KM) นั้นก็ คือ แนวทางการบริหารการทำงานภายในองค์กรเพื่อทำให้เกิดกา...
doa พันธุ์พืชและปัจจัยผลิต 0 1,260 20-06-2023, 11:38
    หัวข้อ: จอกหูหนูยักษ์ วัชพืชน้ำต่างถิ่นที่รุกราน
หัวเรื่อง: จอกหูหนูยักษ์ วัชพืชน้ำต่างถิ่นที่รุกราน

จอกหูหนูยักษ์ วัชพืชน้ำต่างถิ่นที่รุกราน สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร           จอกหูหนูยักษ์ เป็นพืชที่มีถิ่นกำเนิดในเขตร้อนของทวีปอเมริกาใต้ เช่นเดียวกับผักตบชวาที่ถูกจัดเป็นพืชร...
doa พันธุ์พืชและปัจจัยผลิต 0 540 20-06-2023, 11:31
    หัวข้อ: การจัดการศัตรูมะพร้าว
หัวเรื่อง: การจัดการศัตรูมะพร้าว

การจัดการศัตรูมะพร้าว สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร           สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช มีหน้าที่ ศึกษา ค้นคว้า วิจัย ทดลองและพัฒนาวิชาการเกษตรด้านอารักขาพืชซึ่งเป็นหน้าที่หลักข้...
doa มาตรฐานและคุณภาพสินค้าเกษตร 0 424 20-06-2023, 11:27
    หัวข้อ: การจัดการศัตรูส้มโอเพื่อการส่งออก
หัวเรื่อง: การจัดการศัตรูส้มโอเพื่อการส่งออก

การจัดการศัตรูส้มโอเพื่อการส่งออก สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร           ส้มโอ [Citrus maxima (Burm.) Merr.] เป็นไม้ผลที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่งของประเทศไทย สามารถปลูกได้ทั...
doa มาตรฐานและคุณภาพสินค้าเกษตร 0 384 20-06-2023, 11:22
    หัวข้อ: ปัญจขันธ์
หัวเรื่อง: ปัญจขันธ์

ปัญจขันธ์ สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร           ปัญจขันธ์เป็นพืชสมุนไพรที่มีประวัติการพบในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2465 สารสาคัญที่พบในต้นคือ ซาโปนิน สามารถนำไปแปรรูปเป็นชาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ได้หล...
doa พันธุ์พืชและปัจจัยผลิต 0 404 20-06-2023, 11:18
    หัวข้อ: เทคโนโลยีการผลิตโกโก้
หัวเรื่อง: เทคโนโลยีการผลิตโกโก้

เทคโนโลยีการผลิตโกโก้ สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร           โกโก้เป็นพืชอุตสาหกรรมที่สามารถนำไปแปรรูปเพิ่มมูลค่าได้หลากหลาย นิยมนำไปเป็นส่วนประกอบในเครื่องดื่ม อาหารและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทำให้มี...
doa วิจัยด้านพืชและเทคโนโลยีการเกษตร 0 631 20-06-2023, 10:32
    หัวข้อ: เทคโนโลยีการผลิตมะคาเดเมีย
หัวเรื่อง: เทคโนโลยีการผลิตมะคาเดเมีย

เทคโนโลยีการผลิตมะคาเดเมีย ศูนย์วิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร          มะคาเดเมีย เป็นไม้ผลยืนต้นขนาดใหญ่ใบมีสีเขียวตลอดปี จัดเป็นพืชสวนอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจ และเป็นที่นิยมของผู้บริโภคทั...
doa วิจัยด้านพืชและเทคโนโลยีการเกษตร 0 371 19-06-2023, 03:41
    หัวข้อ: เทคโนโลยีการผลิตมะพร้าวน้ำหอม
หัวเรื่อง: เทคโนโลยีการผลิตมะพร้าวน้ำหอม

เทคโนโลยีการผลิตมะพร้าวน้ำหอม ศูนย์วิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร           สถาบันวิจัยพืชสวน ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของการรวบรวมความรู้ที่มีอยู่ในหน่วยงาน ทั้งที่มีในตัวบุคคลหรือเอกสารเพื่อจัดทำให้ม...
doa วิจัยด้านพืชและเทคโนโลยีการเกษตร 0 431 19-06-2023, 03:35
    หัวข้อ: การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชสวนพันธุ์ดีโดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในระบบจมชั่วครา
หัวเรื่อง: การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชสวนพันธุ์ดีโดยวิธีการ...

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชสวนพันธุ์ดีโดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในระบบจมชั่วคราว ศูนย์วิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร           การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชระบบจมชั่วคราว (Temporary Immersion Bior...
doa วิจัยด้านพืชและเทคโนโลยีการเกษตร 0 360 19-06-2023, 03:30
    หัวข้อ: เทคโนโลยีการผลิตมันเทศ
หัวเรื่อง: เทคโนโลยีการผลิตมันเทศ

เทคโนโลยีการผลิตมันเทศ ศูนย์วิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร           มันเทศเป็นพืชอาหารที่มีความสำคัญเป็นอันดับ 7 ของโลก รองจากข้าวโพด ข้าว ข้าวสาลี มันฝรั่ง มันสาปะหลัง และถั่วเหลือง โดยในปี พ.ศ. 25...
doa วิจัยด้านพืชและเทคโนโลยีการเกษตร 0 359 19-06-2023, 03:12
    หัวข้อ: มะพร้าวกะทิ
หัวเรื่อง: มะพร้าวกะทิ

มะพร้าวกะทิ ศูนย์วิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร           มะพร้าวกะทิเป็นที่นิยมบริโภคเป็นของหวาน มีเนื้อหนาฟู อ่อนนุ่ม และหวานมัน อร่อยและมีราคาแพง สำหรับประเทศไทยผลผลิตยังไม่พอเพียงที่จะบริโภคภายใน...
doa พันธุ์พืชและปัจจัยผลิต 0 450 19-06-2023, 03:10