ผลการค้นหา
เรื่อง หน่วยงาน หัวข้อ เนื้อเรื่อง อ่าน วันที่ [น้อย->มาก]
    หัวข้อ: สิ่งต้องห้าม สิ่งกำจัด สิ่งไม่ต้องห้าม
หัวเรื่อง: สิ่งต้องห้าม สิ่งกำจัด สิ่งไม่ต้องห้าม

สิ่งต้องห้าม สิ่งกำจัด สิ่งไม่ต้องห้าม
doa เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออก พืชและสินค้าเกษตร 0 225 28-10-2021, 02:47
    หัวข้อ: ส้มโอนำเข้าได้หรือไม่
หัวเรื่อง: ส้มโอนำเข้าได้หรือไม่

ส้มโอนำเข้าได้หรือไม่
doa เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออก พืชและสินค้าเกษตร 0 149 28-10-2021, 02:47
    หัวข้อ: สถิติแจ้งเตือนประเทศผู้ส่งออก
หัวเรื่อง: สถิติแจ้งเตือนประเทศผู้ส่งออก

สถิติแจ้งเตือนประเทศผู้ส่งออก
doa เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออก พืชและสินค้าเกษตร 0 146 28-10-2021, 02:46
    หัวข้อ: มะพร้าวนำเข้าได้หรือไม่
หัวเรื่อง: มะพร้าวนำเข้าได้หรือไม่

มะพร้าวนำเข้าได้หรือไม่
doa เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออก พืชและสินค้าเกษตร 0 132 28-10-2021, 02:45
    หัวข้อ: ขั้นตอนการตรวจสอบการนำเข้าพืชและผลผลิตพืช
หัวเรื่อง: ขั้นตอนการตรวจสอบการนำเข้าพืชและผลผลิตพืช

ขั้นตอนการตรวจสอบการนำเข้าพืชและผลผลิตพืช
doa เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออก พืชและสินค้าเกษตร 0 167 28-10-2021, 02:45
    หัวข้อ: การนำเข้าไม้ประดับกับกฎหมายกักพืช
หัวเรื่อง: การนำเข้าไม้ประดับกับกฎหมายกักพืช

การนำเข้าไม้ประดับกับกฎหมายกักพืช
doa เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออก พืชและสินค้าเกษตร 0 154 28-10-2021, 02:42
    หัวข้อ: การนำเข้ากะท่อมกับกฏหมายกักพืช
หัวเรื่อง: การนำเข้ากะท่อมกับกฏหมายกักพืช

การนำเข้ากะท่อมกับกฏหมายกักพืช
doa เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออก พืชและสินค้าเกษตร 0 148 28-10-2021, 02:41
    หัวข้อ: การขอใบอนุญาตนำสิ่งต้องห้ามเข้ามาในราชอาณาจักร
หัวเรื่อง: การขอใบอนุญาตนำสิ่งต้องห้ามเข้ามาในราชอาณาจักร

การขอใบอนุญาตนำสิ่งต้องห้ามเข้ามาในราชอาณาจักร
doa เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออก พืชและสินค้าเกษตร 0 149 28-10-2021, 02:40
    หัวข้อ: กล้วยด่างนำเข้าได้หรือไม่
หัวเรื่อง: กล้วยด่างนำเข้าได้หรือไม่

กล้วยด่างนำเข้าได้หรือไม่
doa เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออก พืชและสินค้าเกษตร 0 161 28-10-2021, 02:36
    หัวข้อ: 10 อันดับสินค้าเกษตรนำเข้าผ่านด่านตรวจพืช
หัวเรื่อง: 10 อันดับสินค้าเกษตรนำเข้าผ่านด่านตรวจพืช

10 อันดับสินค้าเกษตรนำเข้าผ่านด่านตรวจพืช
doa เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออก พืชและสินค้าเกษตร 0 175 28-10-2021, 02:35
    หัวข้อ: 10 อันดับใบอนุญาตินำสิ่งต้องห้ามเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อการค้า
หัวเรื่อง: 10 อันดับใบอนุญาตินำสิ่งต้องห้ามเข้ามาในราชอาณาจัก...

10 อันดับใบอนุญาตินำสิ่งต้องห้ามเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อการค้า
doa เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออก พืชและสินค้าเกษตร 0 142 28-10-2021, 02:32
    หัวข้อ: เทคโนโลยีการผลิตพืชอัตลักษณ์ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง
หัวเรื่อง: เทคโนโลยีการผลิตพืชอัตลักษณ์ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอ...

          เขตภาคเหนือตอนล่างประกอบไปด้วย จังหวัดพิษณุโลก ตาก สุโขทัย กำแพงเพชร อุตรดิตถ์ พิจิตร และเพชรบูรณ์ ทั้ง 7 จังหวัด มีลักษณะสภาพภูมิประเทศที่แตกต่างกัน ทั้งพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำ ที่ราบ ที่ดอน ท...
doa วิจัยด้านพืชและเทคโนโลยีการเกษตร 0 280 01-10-2021, 12:53
    หัวข้อ: การใช้ Bacillus subtilis เพื่อการผลิตพืช
หัวเรื่อง: การใช้ Bacillus subtilis เพื่อการผลิตพืช

          พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายในการผลิตพืช ในปัจจุบัน พืชที่สามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับเกษตรกรในพืชเศรษฐกิจหลักแล้วยังมีพืชผัก และสมุนไพรที่สามารถสร้...
doa วิจัยด้านพืชและเทคโนโลยีการเกษตร 0 478 30-09-2021, 11:47
    หัวข้อ: การเพิ่มศักยภาพการผลิตมันสำปะหลังในพื้นที่ภาคตะวันออก
หัวเรื่อง: การเพิ่มศักยภาพการผลิตมันสำปะหลังในพื้นที่ภาคตะวัน...

          การเพิ่มศักยภาพการผลิตมันสำปะหลังในพื้นที่ภาคตะวันออก มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ของบุคลากรในหน่วยงานให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดการความรู้ และเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานตา...
doa วิจัยด้านพืชและเทคโนโลยีการเกษตร 0 233 30-09-2021, 11:34
    หัวข้อ: พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
หัวเรื่อง: พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

         การประกาศใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เนื่องมาจากเทคโนโลยีก้าวหน้าขึ้น ช่องทางสื่อสารต่างๆ มีหลากหลายขึ้น ทำให้การละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลทำได้ง่ายขึ้น และหลายค...
doa เทคโนโลยีสารสนเทศ 0 175 30-09-2021, 11:17
    หัวข้อ: เทคโนโลยีการใช้ชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืชในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
หัวเรื่อง: เทคโนโลยีการใช้ชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืชในพื้นที่ภาคต...

เทคโนโลยีการใช้ชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืชในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน          องค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการใช้ชีวภัณฑ์ควบคุมโรคและแมลงศัตรูพืช เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนการผลิตพืช...
doa วิจัยด้านพืชและเทคโนโลยีการเกษตร 0 233 29-09-2021, 04:52
    หัวข้อ: เทคโนโลยีการผลิตบัวหลวง
หัวเรื่อง: เทคโนโลยีการผลิตบัวหลวง

          บัว เป็นราชินีแห่งไม้น้ำ จัดเป็นพันธุ์ไม้น้ำที่เป็นสัญลักษณ์ของคุณงามความดี ความบริสุทธิ์ เป็นดอกไม้ที่อยู่คู่สังคมไทยมาช้านาน นอกจากความสวยงามของดอกบัวที่มีหลากหลายสีแล้ว บัวยังมีคุณประโยชน...
doa วิจัยด้านพืชและเทคโนโลยีการเกษตร 0 214 27-09-2021, 02:46
    หัวข้อ: การใช้ชีวภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชในเขตภาคกลางและภาคตะวันตก
หัวเรื่อง: การใช้ชีวภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชในเขต...

          พื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันตกเป็นแกล่งปลูกพืชเศรษฐกิจสำคัญของประเทศไทย เนื่องจากมีระบบชลประทานและแหล่งน้ำธรรมชาติครอบคลุมพื้นที่ปลุกส่วนใหญ่ ประกอบกับมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก มีการเชื่อมโยงการต...
doa วิจัยด้านพืชและเทคโนโลยีการเกษตร 0 249 21-09-2021, 09:27
    หัวข้อ: การส่งออกเมล็ดพันธุ์พริกและมะเขือเทศ ไปสหรัฐอเมริกาทางไปรษณีย์
หัวเรื่อง: การส่งออกเมล็ดพันธุ์พริกและมะเขือเทศ ไปสหรัฐอเมริก...

          การควบคุมและตรวจสอบพืช ศัตรูพืชและการเคลื่อนย้ายพืชให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับและถูกต้องตามหลักวิชาการ เป็นวิธีป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่สำคัญวิธีหนึ่งโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันมิให้ศัตร...
doa มาตรฐานและคุณภาพสินค้าเกษตร 0 301 15-09-2021, 07:27
    หัวข้อ: รายงานประจำปี 2563 กรมวิชาการเกษตร
หัวเรื่อง: รายงานประจำปี 2563 กรมวิชาการเกษตร

- ผลการดำเนินงานตามภารกิจ - การถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงสังคมและเชิงพาณิชย์ - ผลการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน - ผลการดำเนินงานด้านต่างๆ - กิจกรรมกรมวิชาการเกษตร
doa รายงานประจำปี กรมวิชาการเกษตร 0 382 09-09-2021, 10:05