ปัญจขันธ์
#1
ปัญจขันธ์
สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร

          ปัญจขันธ์เป็นพืชสมุนไพรที่มีประวัติการพบในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2465 สารสาคัญที่พบในต้นคือ ซาโปนิน สามารถนำไปแปรรูปเป็นชาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ได้หลายรูปแบบ มีคุณสมบัติในการใช้ประโยชน์หลากหลายได้แก่ ลดน้าตาลในเลือด ลดคอเลสเตอรอล ลดการอักเสบและอื่นๆ ในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 พืชสมุนไพรโดยเฉพาะปัญจขันธ์มีความต้องการผลผลิตมากขึ้นเพื่อตอบสนองต่อการป้องกันตนเอง แต่การผลิตยังอยู่ในวงจากัด กรมวิชาการเกษตรได้เล็งเห็นถึงความสาคัญ ประโยชน์ และการพัฒนาพืชสมุนไพร จึงได้มอบหมายให้สถาบันวิจัยพืชสวนโดยศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงรายได้รวบรวมบุคลากรและองค์ความรู้จากงานวิจัยที่ดาเนินมาตั้งแต่ปี 2549 จัดทำเอกสารวิชาการ ปัญจขันธ์ ซึ่งมีรายละเอียดตั้งแต่ความสาคัญของปัญจขันธ์และสถานการณ์การผลิต พันธุ์ปัญจขันธ์ วิธีการปลูกภายใต้โรงเรือนพรางแสง การทำค้าง การใส่ปุ๋ยในแปลงปลูกและการปลูกในระบบแอโรโพนิกส์ โรคแมลงศัตรูพืชรวมทั้งการป้องกันกำจัด การเก็บเกี่ยว และการแปรรูปสมุนไพรปัญจขันธ์ โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาบุคลากรในองค์กร ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงรายและศูนย์วิจัยพืชสวนอื่นๆ ที่ทางานวิจัยปัญจขันธ์ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในเรื่องพันธุ์ การปลูก และการแปรรูป ลดความเสี่ยงในการวิจัยให้ประสพผลสาเร็จเป็นการเพิ่มการผลิตวัตถุดิบเพื่อการใช้ประโยชน์ รวมถึงถ่ายทอดผลงานสู่เกษตรกรผู้ผลิตและผู้ประกอบการต่อไป


ไฟล์แนบ
.pdf   2565 ปัญจขันธ์.pdf (ขนาด: 20.41 MB / ดาวน์โหลด: 949)
ตอบกลับ