การจัดการศัตรูหน่อไม้ฝรั่งเพื่อการส่งออก
#1
          ปัญหาของศัตรูพืชที่มีผลกระทบต่อผลผลิตและคุณภาพในการส่งออกของหน่อไม้ฝรั่ง สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช จึงได้จัดทำเอกสารวิชาการ เรื่อง การจัดการศัตรูหน่อไม้ฝรั่งเพื่อการส่งออก โดยรวบรวม ทบทวน ปรับปรุงและเพิ่มเติมข้อมูลทางวิชาการที่ได้จากผลงานวิจัยของหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ โรคของหน่อไม้ฝรั่ง แมลงของหน่อไม้ฝรั่ง และวัชพืชในแปลงหน่อไม้ฝรั่งตลอดจนข้อมูลวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว และขั้นตอนการปฎิบัติต่อหน่อไม้ฝรั่ง ซึ่งได้นำข้อมูลมาประมวลและกลั่นกรองให้ถูกต้องโดยผู้รู้ ผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะทำงาน เพื่อจัดเป็นองค์ความรู้ที่สมบูรณ์ ครบถ้วน ถูกต้อง เหมาะสม และสามารถนำไปปฏิบัติได้


ไฟล์แนบ
.pdf   บทที่ 9 การวิเคราะห์สารพิษตกค้างในหน่อไม้ฝรั่ง.pdf (ขนาด: 136.7 KB / ดาวน์โหลด: 244)
.pdf   บทที่ 1 ลักษณะทางพฤกษศาสตร์หน่อไม้ฝรั่ง.pdf (ขนาด: 857.63 KB / ดาวน์โหลด: 810)
.pdf   บทที่ 2 แมลงศัตรูหน่อไม้ฝรั่ง.pdf (ขนาด: 258.22 KB / ดาวน์โหลด: 474)
.pdf   บทที่ 3 แมลงศัตรูหน่อไม้ฝรั่ง.pdf (ขนาด: 128.21 KB / ดาวน์โหลด: 242)
.pdf   บทที่ 4 การควบคุมแมลงศัตรูหน่อไม้ฝรั่งโดยชีววิธี.pdf (ขนาด: 276.41 KB / ดาวน์โหลด: 635)
.pdf   บทที่ 5 โรคหน่อไม้ฝรั่ง.pdf (ขนาด: 181.8 KB / ดาวน์โหลด: 849)
.pdf   บทที่ 6 วัชพืชในหน่อไม่ฝรั่ง.pdf (ขนาด: 171.75 KB / ดาวน์โหลด: 305)
.pdf   บทที่ 7 การป้องกันกำจัดวัชพืชในแปลงปลูกหน่อไม้ฝรั่ง.pdf (ขนาด: 133.34 KB / ดาวน์โหลด: 270)
.pdf   บทที่ 8 เทคโนโลยีการจัดการศัตรูหน่อไม้ฝรั่งโดยวิธีผสมผสาน.pdf (ขนาด: 123.83 KB / ดาวน์โหลด: 229)
.pdf   บทที่ 10 ข้อกำหนดเกี่ยวกับศัตรูพืชเพื่อการส่งออกหน่อไม้ฝรั่งและการจัดการ.pdf (ขนาด: 126.57 KB / ดาวน์โหลด: 392)
ตอบกลับ