ชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดศัตรูพืช
#1
ชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดศัตรูพืช
         การศึกษาวิจัยพัฒนางานด้านชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดศัตรูพืช ทางสำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืชได้มีการวิจัยพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายเพื่อนำเทคโนโลยีการผลิตขยายชีวภัณฑ์ส่งต่อให้กับหน่วยงานเครือข่ายของกรมวิชาการเกษตร และกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อนำไปเผยแพร่สู่เกษตรกรให้สามารถผลิตขยายและใช้ชีวภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามวิธีการที่ถูกต้องและเหมาะสม เอกสารวิชาการชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดศัตรูพืชเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นคู่มือการผลิตขยาย
ชีวภัณฑ์ และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดศัตรูพืชตามโครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร เป็นการรวบรวมข้อมูลทางวิชาการและองค์ความรู้จากนักวิจัยที่มีประสบการณ์ทำงานด้านชีวภัณฑ์หลายชนิด ได้แก่ ชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดโรคพืช จำนวน 3 ชนิด และชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดแมลง ไร และหนู ศัตรูพืชจำนวน 16 ชนิด ที่ผ่านการพิจารณากลั่นกรองตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของเนื้อหาจากนักวิจัยผู้ทรงความรู้และเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และคณะทำงาน
สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืชหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารวิชาการเล่มนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับท่านเพื่อนำไปปฏิบัติหรือใช้ประโยชน์ในการควบคุมป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยใช้ชีวภัณฑ์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป


ไฟล์แนบ
.pdf   ชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดศัตรูพืช.pdf (ขนาด: 107.41 MB / ดาวน์โหลด: 9,506)
ตอบกลับ